X ปิด
วิสัยทัศน์ : เมืองน่าอยู่ มุ่งสู่โลกทันสมัย ก้าวไกลการศึกษา พัฒนาเศรษฐกิจ ใส่ใจคุณภาพชีวิตประชาชน                                             ตรวจสอบรายชื่อผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562                                            ช่วยกันแยก ช่วยกันลด ช่วยกันรณรงค์ ช่วยกันแยกขยะก่อนทิ้ง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จะออกรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ โดยจะแยกเก็บขยะตามลักษณะสีของถังขยะ @@@ถังสีฟ้า = ขยะทั่วไป เช่น พลาสติกใส่อาหาร หลอด ซองขนม ซองลูกอม ซองบะหมี่ ทิชชู กล่องอาหาร แก้วกระดาษเคลือบใส่เครื่องดื่ม มาม่าคัพ @@@ถังสีเขียว = ขยะย่อยสลายได้ เช่น เศษอาหาร เปลือกผลไม้ เศษผัก เศษเนื้อสัตว์ @@@ถังสีเหลือง = ขยะรีไซเคิล เช่น ขวด แก้วพลาสติก เศษแก้ว กระป๋องน้ำอัดลม น้ำผลไม้ ขวดแก้ว เศษกระดาษ กล่องเครื่องดื่ม ถุงก๊อบแก๊บ @@@ถังสีแดง = ขยะอันตราย เช่น ภาชนะบรรจุสารอันตราย น้ำยาทำความสะอาด ยาฆ่าแมลง ทินเนอร์ ยาหมดอายุ เครื่องสำอางค์                                            ดูทั้งหมด

เชิญผู้สูงอายุลงทะเบียนผู้สูงอายุรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

เชิญผู้สูงอายุลงทะเบียนผู้สูงอายุรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

รณรงค์นำถุงผ้าไปรับยาที่ศุนย์แพทย์เฉลิมพระเกียรติ

รณรงค์นำถุงผ้าไปรับยาที่ศุนย์แพทย์เฉลิมพระเกียรติ

ขอความร่วมมือในการรณรงค์ยกเลิกการใช้ถุงพลาสติกสำหรับใส่ยาให้ผู้ป่วย เพื่อลดการใช้พลาสติก ลดขยะ ลดภาวะโรคร้อน เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมที่มาใช้รับบริการที่ศูนย์แพทย์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น.. ขอให้เตรียมถุงผ้า กระเป๋า หรือกล่องมาใส่ยา ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็๋นต้นไป

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP

ที่ วันที่ รายละเอียด
1 2021-03-18 ก่อสร้างหอถังสูง ค.ส.ล. ขนาด 250 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับปรุงระบบสูบน้ำ บริเวณโรงสูบน้ำเก้าหลัง ถนนชลประทานฝั่งซ้าย ตำบลตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
2 2021-02-10 ก่อสร้างหอถังสูง ค.ส.ล. ขนาด 250 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับปรุงระบบสูบน้ำ บริเวณโรงสูบน้ำเก้าหลัง ถนนชลประทานฝั่งซ้าย ตำบลตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
3 2020-12-29 ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2
4 2020-11-26 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา 0.05 ม. บริเวณถนนชลประทานฝั่งซ้าย 12 ขนาดกว้าง 8 - 12 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 603 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,374 ตร.ม. และบริเวณถนนตะคร้ำเอน ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.50 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 1,070 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,880 ตร.ม. ต.ตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 1 สาย
5 2020-11-26 จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๖ จุด พร้อมอุปกรณ์
6 2020-11-12 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณถนนชลประทานฝั่งซ้าย ๑๔ ขนาดกว้าง ๕.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑,๑๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๐๕๐.๐๐ ตารางเมตร ตำบลตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ๑ สาย
7 2020-11-12 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา ๐.๐๕ เมตร บริเวณถนนชลประทานฝั่งซ้าย ๑๒ ขนาดกว้าง ๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๖๐๓.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๓๗๔.๐๐ ตารางเมตร และบริเวณถนนตะคร้ำเอน ขนาดกว้างเฉลี่ย ๕.๕๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑,๐๗๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๘๘๐.๐๐ ตารางเมตร ตำบลตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ๑ สาย
8 2020-11-06 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณซอยร่มเย็น ขนาดกว้างประมาณ 4.00 เมตร ยาวประมาณ 367.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมบ่อพักไม่น้อยกว่า 1,468.00 ตารางเมตร พร้อมท่อระบายน้ำและบ่อพัก ตำบลตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 1 สาย
9 2020-11-06 โครงการปรับปรุงขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถนนชลประทานฝั่งซ้าย 2/1 ขนาดกว้างประมาณ 5.00 เมตร ยาวประมาณ 320.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมบ่อพักไม่น้อยกว่า 1,600.00 ตารางเมตร พร้อมท่อระบายน้ำและบ่อพัก ตำบลตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 1 สาย
10 2020-11-05 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณถนนชลประทายฝั่งซ้าย ๑๔ ขนาดกว้าง ๕.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑,๑๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๐๕๐.๐๐ ตารางเมตร ตำบลตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ๑ สาย
11 2020-11-05 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา ๐.๐๕ เมตร บริเวณถนนชลประทายฝั่งซ้าย ๑๒ ขนาดกว้าง ๘.๐๐-๑๒.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๖๐๓.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๓๗๔ ตารางเมตร และบริเวณถนนตะคร้ำเอน ขนาดกว้างเฉลี่ย ๕.๕๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑,๐๗๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๘๘๐ ตารางเมตร ตำบลตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ๑ สาย
12 2020-11-03 ก่อสร้างหอถังสูง ค.ส.ล. ขนาด 250 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับปรุงระบบสูบน้ำ บริเวณโรงสูบน้ำเก้าหลัง ถนนชลประทานฝั่งซ้าย ตำบลตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
13 2020-11-02 จ้างหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาล เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น ประจำปีงบประมาณ 2564
14 2020-10-22 ซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน
15 2020-10-22 โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งสแตนเลส จำนวน ๘ ชุด
16 2020-10-16 จ้างเหมาออกแบบอาคาร ๔ ชั้นใต้ถุนโล่ง ให้แก่โรงเรียนเทศบาล ๑
17 2020-10-05 จ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาดถนน และทางเท้าภายในเขตเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
18 2020-10-05 จ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาความสะอาดสวน 72 พรรษา และเกาะกลางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
19 2020-10-05 จ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาความสะอาดสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 และศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
20 2020-09-28 จ้างเหมาเอกชนรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
21 2020-09-28 จ้างเหมาเอกชนรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
22 2020-08-21 จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๖ จุด พร้อมอุปกรณ์
23 2020-08-11 ซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน
24 2020-07-23 โครงการตกแต่งภายในอาคารศาลา ๖๐ พรรษามหาราชินี
25 2020-07-23 โครการตกแต่งภายในอาคารศาลา ๖๐ พรรษามหาราชินี
26 2020-07-22 โครงการตกแต่งภายในศาลา ๖๐ พรรษามหาราชินี
27 2020-05-27 โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล ขนาดกว้าง 35 เมตร ยาว 55 เมตร เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น ชุมชนวุ้นเส้นพัฒนา ตำบลตะคร้ำเอนและตำบลท่าเรือ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
28 2020-03-25 จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน
29 2020-03-25 ปรับปรุงท่อเมนน้ำประปาแบบบาดาลชนาดกลาง บริเวณถนนพระแท่น (มุมสวนสาธารณะชุมชนก้าวหน้าพัฒนา ถึงสุดเขตเทศบาล) ตำบลตะคร้ำเอน เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น ตำบลตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
30 2020-01-24 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำถนนแยกถนนรถไฟ ๔ (ซอยอารีย์)
31 2019-10-22 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำถนนแยกถนนรถไฟ ๔ (ซอยอารีย์)
32 2019-09-19 จ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาความสะอาดสวน ๗๒ พรรษาและเกาะกลางถนน
33 2019-09-19 จ้่างเหมาเอกชนดูแลรักษาความสะอาดสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ และศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
34 2019-09-19 จ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาดภายในเขตเทศบาลฯ
ที่ วันที่ รายละเอียด
1 2021-01-15 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างหอถังสูง ค.ส.ล. ขนาด 250 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับปรุงระบบสูบน้ำ บริเวณโรงสูบน้ำเก้าหลัง ถนนชลประทานฝั่งซ้าย ตำบลตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2 2020-12-25 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา 0.05 ม. บริเวณถนนชลประทานฝั่งซ้าย 12 ขนาดกว้าง 8 - 12 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 603 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,374 ตร.ม. และบริเวณถนนตะคร้ำเอน ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.50 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 1,070 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,880 ตร.ม. ต.ตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 2020-12-24 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณถนนชลประทานฝั่งซ้าย ๑๔ ขนาดกว้าง ๕.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑,๑๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๐๕๐.๐๐ ตารางเมตร ตำบลตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ๑ สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4 2020-12-18 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๖ จุด พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5 2020-12-04 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถนนชลประทานฝั่งซ้าย 2/1 ขนาดกว้างประมาณ 5.00 เมตร ยาวประมาณ 320.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมบ่อพักไม่น้อยกว่า 1,600.00 ตารางเมตร พร้อมท่อระบายน้ำและบ่อพัก ตำบลตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6 2020-11-30 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณซอยร่มเย็น ขนาดกว้างประมาณ 4.00 เมตร ยาวประมาณ 367.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมบ่อพักไม่น้อยกว่า 1,468.00 ตารางเมตร พร้อมท่อระบายน้ำและบ่อพัก ตำบลตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7 2020-11-04 ประกวดราคาจ้างจ้างหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาล เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8 2020-10-28 ประกวดราคาซื้อซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9 2020-10-28 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งสแตนเลส จำนวน ๘ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10 2020-10-02 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเอกชนรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 2020-09-10 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครการตกแต่งภายในอาคารศาลา ๖๐ พรรษามหาราชินี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 2020-08-31 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๖ จุด พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13 2020-08-25 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการตกแต่งภายในอาคารศาลา ๖๐ พรรษามหาราชินี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 2020-08-20 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 2020-06-12 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล ขนาดกว้าง 35 เมตร ยาว 55 เมตร เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น ชุมชนวุ้นเส้นพัฒนา ตำบลตะคร้ำเอนและตำบลท่าเรือ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 2020-04-20 ปรับปรุงท่อเมนน้ำประปาแบบบาดาลชนาดกลาง บริเวณถนนพระแท่น (มุมสวนสาธารณะชุมชนก้าวหน้าพัฒนา ถึงสุดเขตเทศบาล) ตำบลตะคร้ำเอน เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น ตำบลตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
17 2020-04-20 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 2020-04-20 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 2020-02-14 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำถนนแยกถนนรถไฟ ๔ (ซอยอารีย์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 2019-09-19 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเอกชนรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่ วันที่ รายละเอียด
1 2021-01-08 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างหอถังสูง ค.ส.ล. ขนาด 250 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับปรุงระบบสูบน้ำ บริเวณโรงสูบน้ำเก้าหลัง ถนนชลประทานฝั่งซ้าย ตำบลตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2 2020-12-04 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๖ จุด พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 2020-08-19 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการตกแต่งภายในอาคารศาลา ๖๐ พรรษามหาราชินี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4 2020-04-13 ปรับปรุงท่อเมนน้ำประปาแบบบาดาลชนาดกลาง บริเวณถนนพระแท่น (มุมสวนสาธารณะชุมชนก้าวหน้าพัฒนา ถึงสุดเขตเทศบาล) ตำบลตะคร้ำเอน เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น ตำบลตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
5 2020-04-07 ปรับปรุงท่อเมนน้ำประปาแบบบาดาลชนาดกลาง บริเวณถนนพระแท่น (มุมสวนสาธารณะชุมชนก้าวหน้าพัฒนา ถึงสุดเขตเทศบาล) ตำบลตะคร้ำเอน เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น ตำบลตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
ที่ วันที่ รายละเอียด
1 2021-01-15 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างหอถังสูง ค.ส.ล. ขนาด 250 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับปรุงระบบสูบน้ำ บริเวณโรงสูบน้ำเก้าหลัง ถนนชลประทานฝั่งซ้าย ตำบลตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2 2020-12-25 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา 0.05 ม. บริเวณถนนชลประทานฝั่งซ้าย 12 ขนาดกว้าง 8 - 12 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 603 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,374 ตร.ม. และบริเวณถนนตะคร้ำเอน ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.50 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 1,070 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,880 ตร.ม. ต.ตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 2020-12-24 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณถนนชลประทานฝั่งซ้าย ๑๔ ขนาดกว้าง ๕.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑,๑๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๐๕๐.๐๐ ตารางเมตร ตำบลตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ๑ สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4 2020-12-18 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๖ จุด พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5 2020-12-04 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถนนชลประทานฝั่งซ้าย 2/1 ขนาดกว้างประมาณ 5.00 เมตร ยาวประมาณ 320.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมบ่อพักไม่น้อยกว่า 1,600.00 ตารางเมตร พร้อมท่อระบายน้ำและบ่อพัก ตำบลตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6 2020-11-30 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณซอยร่มเย็น ขนาดกว้างประมาณ 4.00 เมตร ยาวประมาณ 367.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมบ่อพักไม่น้อยกว่า 1,468.00 ตารางเมตร พร้อมท่อระบายน้ำและบ่อพัก ตำบลตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7 2020-11-04 ประกวดราคาจ้างจ้างหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาล เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8 2020-10-28 ประกวดราคาซื้อซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9 2020-10-28 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งสแตนเลส จำนวน ๘ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10 2020-10-02 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเอกชนรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 2020-09-10 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครการตกแต่งภายในอาคารศาลา ๖๐ พรรษามหาราชินี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 2020-08-31 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๖ จุด พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13 2020-08-25 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการตกแต่งภายในอาคารศาลา ๖๐ พรรษามหาราชินี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 2020-08-20 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 2020-06-12 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล ขนาดกว้าง 35 เมตร ยาว 55 เมตร เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น ชุมชนวุ้นเส้นพัฒนา ตำบลตะคร้ำเอนและตำบลท่าเรือ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 2020-04-20 ปรับปรุงท่อเมนน้ำประปาแบบบาดาลชนาดกลาง บริเวณถนนพระแท่น (มุมสวนสาธารณะชุมชนก้าวหน้าพัฒนา ถึงสุดเขตเทศบาล) ตำบลตะคร้ำเอน เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น ตำบลตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
17 2020-04-20 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 2020-04-20 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 2020-02-14 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำถนนแยกถนนรถไฟ ๔ (ซอยอารีย์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 2019-09-19 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเอกชนรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่ วันที่ รายละเอียด
1 2021-06-01 ซื้ออุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 2021-06-01 ซื้อวัสดุสำนักงาน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 2021-06-01 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 2021-06-01 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 2021-05-31 ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที 200 ซี.ซี. รสจืด ชนิดกล่อง จำนวน 31,608 กล่อง (ตามโครงการเยียวยาเกษตรกร ผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 2021-05-31 จ้างทำไวนิลพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี พร้อมติดตั้ง สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 2021-05-28 ซื้อมาตรวัดน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 2021-05-31 ซื้อผ้ามันสีม่วง และผ้ามันสีขาว สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 2021-05-31 ซื้อธงชาติไทย และธงพระนามาภิไธย ส.ท. สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 2021-05-31 จ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำ ถนนตะคร้ำเอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 2021-05-27 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ทางการศึกษา กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 2021-05-27 จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเบอร์ ๔ หมายเลขทะเบียน บท-๙๙๙๓ กาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 2021-05-20 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 2021-05-19 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 2021-05-19 จ้างเหมาจัดนิทรรศการ (วันวิสาขบูชา) กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 2021-05-18 ซื้อยางรถยนต์ของรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเบอร์ ๖ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 2021-05-17 จ้างซ่อมแซมมอเตอร์สูบน้ำ ๓ เฟส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 2021-05-07 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ฉากกั้นโต๊ะอะคริลิคพร้อมติดตั้ง) สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 2021-05-11 จ้างซ่อมแซมผิวจราจรแบบซิงเกิ้ล เซอร์เฟส บริเวณถนนรถไฟ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 2021-05-11 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 2021-05-07 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๗๒๑๔ กาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 2021-05-07 จ้างซ่อมแซมห้องน้ำศูนย์บริการนักท่องเที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 2021-05-06 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 2021-05-06 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 2021-05-05 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 2021-04-30 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(ยางรถยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 2021-05-03 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 2021-05-05 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข ๔๔๗๓ กาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 2021-04-30 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 2021-04-30 ซื้อวัสดุการเกษตร กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 2021-04-30 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
32 2021-04-30 ซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๕๕๘๔ กาญจนบุรี
33 2021-04-29 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
34 2021-04-29 ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
35 2021-04-28 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
36 2021-04-27 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
37 2021-04-26 จ้างซ่อมระบบปั๊มน้ำรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเบอร์ ๕ หมายเลขทะเบียน บว ๘๖๑๙ กาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
38 2021-04-26 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ กองกาศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
39 2021-04-26 ซื้อรถจักรยานยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
40 2021-04-21 จ้างซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนทางแยกภายในเขตเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
41 2021-04-20 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ และล้างเครื่องปรับอากาศ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
42 2021-04-20 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
43 2021-04-20 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๗๒๑๔ กาญจนบุรี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
44 2021-04-20 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๗๒๙๑ กาญจนบุรี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
45 2021-04-02 จ้างซ่อมแซมหอนาฬิกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
46 2021-04-08 ซื้อวัสดุการเกษตร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
47 2021-04-08 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๗๒๑๔ กาญจนบุรี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
48 2021-04-05 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
49 2021-04-05 ซื้อวัสดุการเกษตร กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
50 2021-04-05 จ้างเหมาวางระบบท่อน้ำ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
51 2021-04-01 ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที ชนิดกล่อง (200 มิลลิลิตร) รสจืด ช่วงปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2 จำนวน 47,412 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
52 2021-04-02 จ้างซ่อมแซมสระว่ายน้ำเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
53 2021-04-05 จ้างซ่อมแซมสระว่าน้ำเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
54 2021-03-30 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
55 2021-03-30 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
56 2021-03-30 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
57 2021-03-30 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
58 2021-03-30 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๗๒๙๑ กาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
59 2021-03-31 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
60 2021-03-25 เช่าเต๊นท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
61 2021-03-23 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๗๒๑๔ กาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
62 2021-03-25 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
63 2021-03-25 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
64 2021-03-25 จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
65 2021-03-22 ซื้อวัคซีนและเวชภัณฑ์ สำหรับโครงการบ้านพักสุนัขจรจัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
66 2021-03-25 จ้างบรรจุน้ำยาผงเคมีแห้งขนาด 10 ปอนด์ จำนวน 50 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
67 2021-03-26 จ้างก่อสร้างก่อสร้างหอถังสูง ค.ส.ล. ขนาด 250 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับปรุงระบบสูบน้ำ บริเวณโรงสูบน้ำเก้าหลัง ถนนชลประทานฝั่งซ้าย ตำบลตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีคัดเลือก
68 2021-03-24 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
69 2021-03-25 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ หลอดไฟ LED จำนวน 50 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
70 2021-03-25 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง สายส่งน้ำดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
71 2021-03-25 จ้างบรรจุน้ำยาผงเคมีแห้งขนาด 100 ปอนด์ จำนวน 50 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
72 2021-03-22 ซื้อบัตรเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
73 2021-03-23 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(ยางมะตอยสำเร็จรูป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
74 2021-03-22 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
75 2021-03-22 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
76 2021-03-22 ซื้อวัคซีนและเวชภัณฑ์ สำหรับโครงการบ้านพักสุนัขจรจัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
77 2021-03-19 จ้างปรับปรุงศาลา SML หลังโรงรับจำนำ (ชุมชนศาลเจ้าแม่ทับทิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
78 2021-03-19 จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ บริเวณโครงการหมู่บ้านมั่นคง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
79 2021-03-12 จ้างเปลี่ยนฐานรองรับมอเตอร์ เครื่องที่ 2 (โรงสูบน้ำริมน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
80 2021-03-12 จ้างซ่อมมอเตอร์ ขนาด 25 แรงม้า หน้าบ้านพักโรงสูบน้ำเก้าหลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
81 2021-03-05 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสวัสดิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
82 2021-03-05 ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
83 2021-03-02 จ้างพิมพ์วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและเอสด์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
84 2021-03-03 ซื้ออาหารสุนัข โครงการบ้านพักสุนัขจรจัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
85 2021-03-03 จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบวารสารเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น กองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
86 2021-03-02 จ้างทำป้ายไวนิลรณรงค์ให้ความรู้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
87 2021-02-23 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ชุดทดสอบโคลิฟอร์มอาหาร (S๑๒) จำนวน 15 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
88 2021-02-23 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
89 2021-02-23 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
90 2021-02-23 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ถังขยะพลาสติกฝาสวิง ขนาด 100 ลิตร จำนวน 200 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
91 2021-02-23 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
92 2021-02-23 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๓๕๔๐ กาญจนบุรี กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
93 2021-02-22 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
94 2021-02-22 จ้างเหมาเปลี่ยนกระจกพร้อมมือจับ ประตูกระจกด้านหน้าทางเข้าศูนย์แพทย์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
95 2021-02-19 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
96 2021-02-19 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
97 2021-02-19 ซื้อวัสดุการเกษตร กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
98 2021-02-19 ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
99 2021-02-17 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
100 2021-02-17 จ้างเหมาจัดนิทรรศการ (กิจกรรมวันมาฆบูชา) กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
101 2021-02-15 จ้างทำป้ายจราจร สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
102 2021-02-15 ซื้อวัสดุสำนักงานและอุปกรณ์ต่าง ๆ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
103 2021-02-08 ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ กองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
104 2021-02-08 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
105 2021-02-08 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๗๒๑๔ กาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
106 2021-02-08 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก) กองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
107 2021-02-08 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
108 2021-02-05 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
109 2021-02-03 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกเครื่องคอมพิวเตอร์) สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
110 2021-02-03 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
111 2021-02-03 จ้างถ่ายเอกสารคู่มือต่าง ๆ พร้อมเข้าเล่ม สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
112 2021-02-02 ซื้อวัสดุการเกษตร กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
113 2021-02-02 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค) กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
114 2021-02-02 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
115 2021-01-29 จ้างเหมาออกแบบอาคาร ๔ ชั้นใต้ถุนโล่ง ให้แก่โรงเรียนเทศบาล ๑
116 2021-01-28 จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเบอร์ ๔ หมายเลขทะเบียน บท-๙๙๙๓ กาญจนกบุรี งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
117 2021-01-27 จ้างซ่อมแซมเครื่องกรองน้ำ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
118 2021-01-27 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก หมายเลขทะเบียน บค ๒๕๑๖ กาญจนบุรี กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
119 2021-01-28 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา 0.05 ม. บริเวณถนนชลประทานฝั่งซ้าย 12 ขนาดกว้าง 8 - 12 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 603 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,374 ตร.ม. และบริเวณถนนตะคร้ำเอน ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.50 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 1,070 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,880 ตร.ม. ต.ตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
120 2021-01-25 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
121 2021-01-25 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
122 2021-01-27 จ้างจัดทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
123 2021-01-22 ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
124 2021-01-18 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ยี่ห้อโตโยต้า วีโก้ หมายเลขทะเบียน กง ๘๖๑๓ กาญจนบุรี สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
125 2021-01-22 ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง(เครื่องวัดระยะทางด้วยแสงเลเซอร์) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
126 2021-01-22 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
127 2021-01-22 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
128 2021-01-22 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๕๕๘๔ กาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
129 2021-01-20 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ กองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
130 2021-01-20 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
131 2021-01-20 จ้างซ่อมแซมปั๊มโซล่าและระบบเบรคของรถยนต์ตรวจการณ์ บต-๕๗๔๕ กาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
132 2021-01-20 จ้างซ่อมแซมเครื่องปั๊มน้ำของรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเบอร์ ๖ ทะเบียน บพ-๑๕๐๐๐ กาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
133 2021-01-20 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
134 2021-01-19 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณถนนชลประทานฝั่งซ้าย ๑๔ ขนาดกว้าง ๕.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑,๑๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๐๕๐.๐๐ ตารางเมตร ตำบลตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ๑ สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
135 2021-01-18 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(คลอรีน) กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
136 2021-01-18 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เจลแอลกอฮอล์ มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ไม่น้อยกว่า ๖๐%) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
137 2021-01-18 ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
138 2021-01-15 จ้างซ่อมแซมสัญญาณไฟจราจรบริเวณแยกโรงเจเข่งซิ่วตั๊วท่าเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
139 2021-01-14 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
140 2021-01-13 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
141 2021-01-13 ซื้อวัสดุอื่นๆ มาตรวัดน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
142 2021-01-13 ซื้อซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
143 2021-01-12 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๖ จุด พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
144 2021-01-12 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
145 2021-01-07 ซื้อวัสดุสำนักงาน(ใบเสร็จ 2 ตอน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
146 2021-01-07 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียและไวรัส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
147 2021-01-07 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๗๒๙๑ กาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
148 2021-01-07 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๗๒๑๔ กาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
149 2021-01-04 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
150 2021-01-04 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
151 2021-01-04 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
152 2021-01-04 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
153 2020-12-30 ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
154 2020-12-24 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถนนชลประทานฝั่งซ้าย 2/1 ขนาดกว้างประมาณ 5.00 เมตร ยาวประมาณ 320.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมบ่อพักไม่น้อยกว่า 1,600.00 ตารางเมตร พร้อมท่อระบายน้ำและบ่อพัก ตำบลตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
155 2020-12-24 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณซอยร่มเย็น ขนาดกว้างประมาณ 4.00 เมตร ยาวประมาณ 367.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมบ่อพักไม่น้อยกว่า 1,468.00 ตารางเมตร พร้อมท่อระบายน้ำและบ่อพัก ตำบลตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
156 2020-12-15 จ้างจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๗๒๑๙ กาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
157 2020-12-15 จ้างจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๗๒๑๙ กาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
158 2020-12-18 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
159 2020-12-15 จ้างทำสนามพร้อมอุปกรณ์การแข่งขันกีฬาเปตอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
160 2020-12-15 จ้างซ่อมแซมโต๊ะประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
161 2020-12-09 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
162 2020-12-14 จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบปฏิทินเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
163 2020-12-09 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
164 2020-12-09 จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบวารสารเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
165 2020-12-03 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๕๕๘๔ กาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
166 2020-12-03 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๗๒๙๑ กาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
167 2020-12-03 จ้างซ่อมแซมเครื่องออกกำลังกาย (สถานีกระดานซิทอัพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
168 2020-12-03 จ้างเหมารถไถปรับพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
169 2020-11-25 ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
170 2020-11-30 ซื้อคอนกรีตกำลังอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
171 2020-11-24 ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
172 2020-11-25 จ้างซ่อมแซมห้องน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
173 2020-11-24 จ้างเปลี่ยนยางรถบรรทุกขยะ 82-7291 กาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
174 2020-11-17 ประกวดราคาจ้างจ้างหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาล เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
175 2020-11-13 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งสแตนเลส จำนวน ๘ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
176 2020-11-12 จ้างเหมาแปลเอกสารภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
177 2020-11-05 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
178 2020-11-12 ประกวดราคาซื้อซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
179 2020-11-10 ซื้อเครื่องอ่านลายนิ้วมือแบบความเร็วสูง 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
180 2020-11-05 ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที ช่วงปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
181 2020-11-04 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
182 2020-11-03 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
183 2020-11-04 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
184 2020-10-27 จ้างติดตั้งไฟฟ้าประดับ เพื่อใช้ในการจัดโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง เดือน ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
185 2020-10-27 จ้างทำกระทงสำหรับริ้วขบวน เพื่อใช้ในการจัดโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง เดือน ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
186 2020-10-27 จ้างทำป้ายเพื่อใช้ในการจัดโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง เดือน ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
187 2020-10-27 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์เพื่อใช้ในการจัดโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง เดือน 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
188 2020-10-27 จ้างการแสดงกลองยาว เพื่อใช้ในการจัดโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง เดือน ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
189 2020-10-20 จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ขุดล่อน้ำและกำจัดวัชพืช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
190 2020-10-20 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเอกชนรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
191 2020-10-19 จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ขุดล่อน้ำและกำจัดวัชพืช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
192 2020-10-08 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
193 2020-10-08 จ้างทำสนามกีฬาเปตอง กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
194 2020-10-09 จ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาความสะอาดสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 และศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
195 2020-10-09 จ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาดถนน และทางเท้าภายในเขตเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
196 2020-10-09 จ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาความสะอาดสวน ๗๒ พรรษา และเกาะกลางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
197 2020-09-25 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
198 2020-09-25 วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ (กองช่าง)
199 2020-09-25 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
200 2020-09-28 จ้างผู้สอบบัญชีเพื่อตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
201 2020-09-16 ซื้อแอลกอฮอล์เจล ความเข้มข้นไม่น้อยกว่า ๗๐% ขนาด ๕๐๐ ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
202 2020-09-22 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
203 2020-09-18 ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
204 2020-09-16 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
205 2020-09-18 ซื้อวัสดุไฟ้าและวิทยุ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
206 2020-09-18 ซื้อวัสดุก่อสร้าง กแงช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
207 2020-09-22 จ้างจัดทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
208 2020-09-18 ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
209 2020-09-18 ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
210 2020-09-18 ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
211 2020-09-18 จ้างซ่อมแซมปั้มน้ำ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
212 2020-09-21 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการปฐมวัยเพื่อใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
213 2020-09-16 ซื้อแอลกอฮอล์เจล ความเข้มข้นไม่น้อยกว่า 70% ขนาด 500 ml กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
214 2020-09-16 ซื้อแอลกอฮอล์ ความเข้มข้นไม่น้อยกว่า 70% ขนาด 500 ml กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
215 2020-09-16 ซื้อหน้ากากอนามัย(วัสดุทำจากผ้า) พร้อมสกรีน กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
216 2020-09-16 ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรด เทอร์โมมิเตอร์ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
217 2020-09-15 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
218 2020-09-16 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
219 2020-09-16 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
220 2020-09-16 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
221 2020-09-16 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
222 2020-09-16 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
223 2020-09-16 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ดับเพลิงหมายเลขทะเบียน บต-6296 กาญจนบุรี งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
224 2020-09-16 ซื้อเครื่องสแกนใบหน้าพร้อมเซ็นเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิร่างกาย กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
225 2020-09-16 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
226 2020-09-16 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
227 2020-09-14 จ้างรถแม็คโคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
228 2020-09-14 จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
229 2020-09-14 จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบวารสารเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น กองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
230 2020-09-15 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
231 2020-09-15 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-5584 กาญจนบุรี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
232 2020-09-15 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-7214 กาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
233 2020-09-16 เหมาทำกันสาดแบบแขนตรง พร้อมระบบมอเตอร์ สำนักปลัดเทศบาล
234 2020-09-16 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-5584 กาญจนบุรี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
235 2020-09-18 ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ภาคเรียนที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
236 2020-09-14 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
237 2020-09-14 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
238 2020-09-14 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
239 2020-09-14 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
240 2020-09-15 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สายไฟเดี่ยว THW ๖ จำนวน ๒๐๐ เมตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
241 2020-09-10 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
242 2020-09-16 จ้างเหมาเอกชนล้างท่อระบายน้ำภายในเขตเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
243 2020-09-17 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครการตกแต่งภายในอาคารศาลา ๖๐ พรรษามหาราชินี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
244 2020-09-17 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครการตกแต่งภายในอาคารศาลา ๖๐ พรรษามหาราชินี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
245 2020-09-17 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครการตกแต่งภายในอาคารศาลา ๖๐ พรรษามหาราชินี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
246 2020-09-10 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
247 2020-09-10 จ้างจ้างซ่อมแซมปั๊มน้ำ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
248 2020-09-10 จ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 3 กระบวนงาน สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
249 2020-09-10 จ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศห้องควบคุมภายในศาลา ๖๐ พรรษามหาราชินี สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
250 2020-09-14 ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
251 2020-09-14 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
252 2020-09-09 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
253 2020-09-09 ซื้อหินกรวด(รถบรรทุกสิบล้อ) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
254 2020-09-09 จ้างเหมารถแบ็คโฮ PC 200 บูมยาว กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
255 2020-09-08 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
256 2020-09-08 จ้างโครงการจัดทำป้ายโครงการ 1 จัวหวัด 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 โครงการต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมภิเษก ฐานแผ่ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
257 2020-09-03 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๕๕๘๔ กาญจนบุรี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
258 2020-09-08 ซ่อมแซมมอเตอร์ ข้างอาคารสำนักงานโรงสูบน้ำเก้าหลัง
259 2020-08-24 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
260 2020-08-24 จ้างเหมาขนย้ายขยะไปกำจัด จากบ่อขยะเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
261 2020-08-27 จ้างเหมาบริการปรับเปลี่ยนคลื่นความถี่สำหรับเชื่อมโยงการกระจายเสียงไร้สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
262 2020-08-27 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ) กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
263 2020-08-27 ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
264 2020-08-27 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
265 2020-08-27 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-7291 กาญจนบุรี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
266 2020-08-21 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกเทท้าย หมายเลขทะเบียน บ ๒๕๑๖ กาญจนบุรี กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
267 2020-08-21 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๗๒๑๔ กาญจนบุรี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
268 2020-08-21 ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
269 2020-08-21 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
270 2020-08-21 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
271 2020-08-21 จ้างซ่อมแซฒรถติดเครนพร้อมกระเข้า กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
272 2020-08-21 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
273 2020-08-21 ซื้ออาหารสุนัข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
274 2020-08-20 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
275 2020-08-20 จ้างจัดทำอาหารกลางวัน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
276 2020-08-19 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
277 2020-08-18 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง กองสาธารณสุขและส่ิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
278 2020-08-19 ซื้อตั๋วรับจำนำ และใบเสร็จรับเงินค่าดอกเบี้ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
279 2020-08-10 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
280 2020-08-13 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
281 2020-08-14 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
282 2020-08-14 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
283 2020-08-14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
284 2020-08-07 จ้างทำกรอบรูปไฟเบอร์กลาสพร้อมพระบรมฉายาลักษณ์ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
285 2020-08-07 จ้างทำไวนิลพร้อมติดตั้ง สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
286 2020-08-07 จ้างติดตั้งไฟประดับงานเฉลิมพระเกียรติฯ 12 สิงหาคม 2563 สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
287 2020-08-13 ซื้อมาตรวัดน้ำ 2 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
288 2020-08-07 จ้างเหมาจัดทำเวทีพร้อมตกแต่ง สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
289 2020-08-07 ซื้อธง สก. สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
290 2020-08-07 ซื้อผ้าสีขาว และสีฟ้า สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
291 2020-08-07 จ้างทำไวนิลพร้อมติดตั้ง สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
292 2020-08-03 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบการ โรงเรียนเทศบาล ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
293 2020-07-30 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
294 2020-07-22 จ้างตกแต่งดอกไม้บนเวทีถวายเครื่องราชสักการะ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
295 2020-07-22 จ้างติดตั้งไฟประดับบริเวณสถานที่จัดงาน สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
296 2020-07-22 จ้างทำกรอบรูปไฟเบอร์กลาสพร้อมพระบรมฉายาลักษณ์ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
297 2020-07-22 จ้างชุดการแสดงศิลปวัุฒนธรรมพื้นฐาน สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
298 2020-07-21 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
299 2020-07-20 ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
300 2020-07-21 ซื้อระบบกันขโมยชนิดไร้สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
301 2020-07-13 จ้างทำวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
302 2020-06-29 ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ภาคเรียนที่ ๑ จำนวน ๒๖,๘๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
303 2020-06-30 จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นสารเคมีแบบสะพายหลัง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
304 2020-06-30 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
305 2020-06-30 จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบวารสาร กองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
306 2020-07-01 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
307 2020-06-30 จ้างเหมารถแม็คโคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
308 2020-06-30 จ้างซ่อมแซมมอเตอร์ 25 แรงม้า ข้างถังน้ำใสโรงสูบเก้าหลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
309 2020-06-25 ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
310 2020-06-25 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
311 2020-06-25 จ้างพิมพ์แผ่นพับให้ความรู้โรคโควิด 2019 ขนาด A4 กระดาษอาร์ต์มัน 4 สี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
312 2020-06-25 จ้างเหมาขนย้ายขยะไปกำจัด จากบ่อขยะเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
313 2020-06-23 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
314 2020-06-23 จ้างซ่่อมแซมรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
315 2020-06-24 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล ขนาดกว้าง 35 เมตร ยาว 55 เมตร เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น ชุมชนวุ้นเส้นพัฒนา ตำบลตะคร้ำเอนและตำบลท่าเรือ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
316 2020-06-16 ซื้อแบตเตอรี่รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-7291 กาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
317 2020-06-17 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
318 2020-06-19 ซื้อผ้าอ้อมสำเร็จรูปเพื่อใช้ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดต่ออันตรายตามกฏหมายว่าด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
319 2020-06-17 จ้างเหมารถแม็คโคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
320 2020-06-18 จ้างปรับปรุงสนามกีฬาชุมชนใหม่ร่วมใจภักดิ์ ตำบลตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
321 2020-06-15 จ้างเหมารถแบคโอตักเกลี่ยขยะและปรับพื้นที่เพื่อดับไฟในกองขยะ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
322 2020-06-08 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
323 2020-06-05 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
324 2020-06-05 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
325 2020-06-05 จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
326 2020-05-29 ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
327 2020-05-29 จ้างจ้างย้ายระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ของห้องสำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
328 2020-05-28 ซื้อธงพระนามาภิไธย สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
329 2020-05-28 ซื้อผ้าสีม่วง และอุปกรณ์ต่าง ๆ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
330 2020-05-28 จ้างทำป้ายไวนิลพระฉายาลักษณ์ฯ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
331 2020-05-29 จ้างจ้างย้ายระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ของห้องสำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
332 2020-05-26 จ้างซ่อมเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศของรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บท-9993 กาญจนบุรี งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
333 2020-05-27 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
334 2020-05-27 จ้างเหมาการจัดการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนด้วยเตาปฏิกรณ์เผาขยะ (ระบบอัดอากาศไร้ควัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
335 2020-05-26 จ้างซ่อมแซมรถติดเครนพร้อมกระเช้า ทะเบียน ๘๓-๐๐๑๐ กาญจนบุรี กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
336 2020-05-25 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
337 2020-05-25 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
338 2020-05-18 ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที ช่วงสถานการณ์ลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
339 2020-05-18 จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน บธ 9686 กาญจนบุรี (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
340 2020-05-12 จ้างเติมน้ำยาดับเพลิงขนาด 10 ปอนด์ จำนวน 50 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
341 2020-05-12 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิงสายส่งน้ำดับเพลิง งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
342 2020-05-12 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ถังพลาสติกฝาสวิง พร้อมสกรีนโลโก้หน่วยงานและประเภทถังขยะขนาดบรรจุ 100 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
343 2020-05-12 จ้างจัดทำแผ่นพับการคัดแยกขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
344 2020-05-07 ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
345 2020-05-08 ปรับปรุงท่อเมนน้ำประปาแบบบาดาลชนาดกลาง บริเวณถนนพระแท่น (มุมสวนสาธารณะชุมชนก้าวหน้าพัฒนา ถึงสุดเขตเทศบาล) ตำบลตะคร้ำเอน เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น ตำบลตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
346 2020-05-08 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
347 2020-04-24 จ้างทำวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
348 2020-04-27 จ้างจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
349 2020-04-27 จ้างปรับปรุงพื้นห้องสำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
350 2020-04-27 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
351 2020-04-27 จ้างก่อสร้างโรงจอดรถของเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
352 2020-04-29 จ้างซ่อมแซมมอเตอร์ 25 แรงม้า (หน้าบ้านพักโรงสูบน้ำเก้าหลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
353 2020-04-29 ซื้อใบเสร็จค่าน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
354 2020-04-29 จ้างซ่อมแซมมอเตอร์ 25 แรงม้า (ข้างอาคารสำนักงานโรงสูบน้ำเก้าหลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
355 2020-04-21 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
356 2020-04-21 จ้างทำสติกเกออร์พลาสติก PP ขาว กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
357 2020-04-20 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๗๒๙๑ กาญจนบุรี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
358 2020-04-20 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
359 2020-04-20 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๗๒๑๔ กาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
360 2020-04-15 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
361 2020-04-09 ซื้อเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สายภาครับพร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง จำนวน ๓ จุด ภายในเขตเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
362 2020-04-07 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
363 2020-04-07 ซื้อวัสดุก่อสร้าง งานบริหารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
364 2020-04-07 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ งานบริหารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
365 2020-04-07 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
366 2020-04-07 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว งานบริหารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
367 2020-04-03 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ห้องน้ำศูนย์บริการนักท่องเที่ยว งานสวนสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
368 2020-03-30 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการทำกรงสุนัขเพื่อใช้ตามโครงการบ้านพักสุนัขจรจัด (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
369 2020-03-30 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ตะแกรงน้ำล้น) กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
370 2020-03-31 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
371 2020-03-30 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ผ้าและอุปกรณ์เย็บหน้ากากอนามัยแบบผ้า กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
372 2020-03-24 ซื้อเวชภัณฑ์และอุปกรณ์สำหรับสุนัข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
373 2020-03-25 ซื้ออาหารสุนัข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
374 2020-03-26 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
375 2020-03-26 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
376 2020-03-26 ซื้อเวชภัณฑ์และอุปกรณ์สำหรับสุนัข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
377 2020-03-26 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
378 2020-03-26 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก ทะเบียน ๘๑-๘๐๒๓ กาญจนบุรี กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
379 2020-03-20 จ้างซ่อมแซมเกียร์ปั่นน้ำของรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเบอร์ ๔ หมายเลขทะเบียน บท - ๙๙๙๓ กาญจนบุรี งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
380 2020-03-17 จ้างเหมางานทาสีตีเส้นจราจรขาว/เหลือง ถนนภายในเขตเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
381 2020-03-16 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ชุดโคมไฟของเสาไฟประติมากรรมลายสวยงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
382 2020-03-16 ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที สำหรับปิดภาคเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๒ จำนวน ๕๑,๖๘๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
383 2020-03-04 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำถนนแยกถนนรถไฟ ๔ (ซอยอารีย์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
384 2020-02-17 ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ จำนวน ๓๗,๔๖๘ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
385 2020-02-20 จ้างซ่อมแซม รถยนต์ บท 2034 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
386 2020-02-17 จ้างซ่อมหม้อน้ำรถดับเพลิงเบอร์ ๔ หมายเลขทะเบียน บท-๙๙๙๓ กาญจนบุรี งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
387 2020-02-17 จ้างเปลี่ยนแบตเตอร์รี่รถยนต์ดับเพลิงเบอร์ ๑ หมายเลขทะเบียน ป-๓๓๓๕ กาญจนบุรี งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
388 2020-02-17 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๗๒๑๓ กาญจนบุรี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
389 2020-02-20 จ้างซ่อมแซมมอเตอร์ปั๊มน้ำ เครื่องที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
390 2020-02-11 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
391 2020-02-12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
392 2020-02-13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
393 2020-02-11 จ้างจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
394 2020-02-06 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
395 2020-02-06 จ้างจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
396 2020-02-11 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
397 2020-02-12 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
398 2020-02-12 จ้างซ่อมแซมมอเตอร์ เครื่องที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
399 2020-02-07 จ้างซ่อมเปลี่ยนสัญญาณไซเรนเสียงและตรวจเช็คระบบไฟรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเบอร์ ๑ หมายเลขทะเบียน ป ๓๓๓๕ กาญจนบุรี งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
400 2020-02-07 จ้างซ่อมเปลี่ยนสัญญาณไซเรนเสียงและตรวจเช็คระบบไฟรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเบอร์ ๑ หมายเลขทะเบียน ป ๓๓๓๕ กาญจนบุรี งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
401 2020-02-06 จ้างเปลี่ยนแบตเตอร์รี่รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเบอร์ ๖ หมายเลขทะเบียน บพ-๑๕๐๐ กาญจนบุรี งานป้องกันและบรรเทาสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
402 2020-02-06 จ้างซ่อมแซมเกียร์ปั่นน้ำของรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเบอร์ ๕ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๐๖๔๘ กาญจนบุรี งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
403 2020-01-29 จ้างเหมาการจัดการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนด้วนเตาปฏิกรณ์เผาขยะ (ระบบอัดอากาศไร้ควัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
404 2020-01-29 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๕๕๘๔ กาญจนบุรี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
405 2020-01-29 ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
406 2020-01-24 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัดเทศบาล
407 2020-01-27 จ้างรถโดยสารปรับอากาศ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
408 2020-01-27 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
409 2020-01-23 ซื้อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ และเครื่องสำรองไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
410 2020-01-13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
411 2020-01-13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
412 2020-01-13 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเบอร์ ๒ หมายเลขทะเบียน ผ - ๑๙๗๔ กาญจนบุรี งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
413 2020-01-08 เช่าเต็นท์ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
414 2020-01-08 เช่าเวทีกลางพร้อมเครื่องเสียง กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
415 2020-01-08 ซื้อซื้อวัสดุและอุปกรณ์ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
416 2020-01-08 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
417 2020-01-08 จ้างตกแต่งสถานที่ (ซุ้มทางเข้าและเวที) กองกานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
418 2020-01-08 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
419 2020-01-08 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
420 2020-01-08 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
421 2020-01-03 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
422 2020-01-07 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
423 2020-01-07 จ้างเชื่อมท่อประปาหน้าแปลนพร้อมติดตั้งตัวล็อค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
424 2020-01-02 จ้างซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้า กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
425 2019-12-23 จ้างซ่อมรถบรรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๗๒๑๒ กาญจนบุรี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
426 2019-12-23 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
427 2019-12-23 จ้างจัดอาหารและเครื่องดื่ม กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
428 2019-12-24 ซื้อวัสดุก่อสร้าง กอช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
429 2019-12-24 ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
430 2019-12-19 ซื้อวัสดุก่อสร้าง งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
431 2019-12-19 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
432 2019-12-19 จ้างทำป้ายไวนิล กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
433 2019-12-13 จ้างซ่อมเปลี่ยนสัญญาณไซเรนเสียงของรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเบอร์ ๕ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๐๖๔๘ กาญจนบุรี งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
434 2019-12-17 ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
435 2019-12-13 จ้างซ่อมแซมระบบเบรคของรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเบอร์ ๖ หมายเลขทะเบียน บพ ๑๕๐๐ กาญจนบุรี งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
436 2019-12-13 จ้างซ่อมแซมแอร์ของรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเบอร์ ๕ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๐๖๔๘ กาญจนบุรี งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
437 2019-12-13 ซื้อวัสดุสำนักงาน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
438 2019-12-13 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ตู้เหล็ก 2 บาน) กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
439 2019-12-12 ซื้อผ้ามันสีเหลือง และ ผ้ามันสีม่วง สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
440 2019-12-13 จ้างจัดพานดอกไม้ประดิษฐ์และจ้างตกแต่งสถานที่บนเวทีด้วยดอกไม้สด สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
441 2019-12-03 จ้างจัดทำป้ายโฆษณาและเผยแพร่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
442 2019-12-03 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
443 2019-12-03 ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (ชุดเครื่องเล่นกลางแจ้ง จำนวน ๑ ชุด) กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
444 2019-12-03 ครุภัณฑ์สำนักงาน (กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV) กองการศึกษา
445 2019-12-02 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
446 2019-12-02 จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กรท ๑๗๗ กาญจนบุรี กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
447 2019-11-21 จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบปฏิทินเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น กองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
448 2019-11-27 ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
449 2019-11-28 จ้างเปลี่ยนสัญญาณไซเรนเสียงของรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเบอร์ ๔ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
450 2019-11-28 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
451 2019-11-28 ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ จำนวน ๖๔,๖๐๐ ถุง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
452 2019-11-28 จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเบอร์ ๔ หมายเลขทะเบียน บท ๙๙๙๓ กาญจนบุรี งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
453 2019-11-27 ซื้อวัสดุการเกษตร กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
454 2019-11-20 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลชทะเบียน บต ๕๕๔๕ กาญจนบุรี งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
455 2019-11-22 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
456 2019-11-21 มาตรวัดน้ำ
457 2019-11-21 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
458 2019-11-15 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งยางรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๕๕๘๔ กาญจนบุรี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
459 2019-11-15 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
460 2019-11-18 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
461 2019-11-18 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
462 2019-11-07 จ้างวงดนตรี (เวทีเล็ก) สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
463 2019-11-07 เช่าเวทีพร้อมเครื่องขยายเสียง และจ้างติดตั้งไฟประดับ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
464 2019-11-07 จ้างทำและตกแต่งซุ้มประตูทางเข้า และซุ้มต่าง ๆ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
465 2019-11-14 จ้างผู้สอบบัญชีเพื่อตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
466 2019-11-06 จ้างดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ ถนนพระแท่น ๖/๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
467 2019-11-06 จ้างดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ ถนนพระแท่น ๖/๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
468 2019-11-06 จ้างดำเนินการโครงการซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนภายในเขตเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
469 2019-11-06 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
470 2019-11-06 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
471 2019-11-06 จ้างตกแต่งสถานที่และซุ้มถ่ายภาพกระทง กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
472 2019-11-06 จ้างติดตั้งไฟฟ้าประดับ/เวทีพร้อมเครื่องเสียง กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
473 2019-11-06 จ้างแสดงกลองยาว กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
474 2019-11-06 จ้างเหมาทำกระทงสำหรับริ้วขบวน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
475 2019-11-06 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ต่าง กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
476 2019-10-30 ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ขนาด 200 ซี.ซี. สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
477 2019-11-04 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
478 2019-11-06 จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
479 2019-11-04 ซื้อหินคลุก (พร้อมปรับเกลี่ย) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
480 2019-11-01 จ้างออกแบบแผ่นพับ ขนาด A3 กองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
481 2019-11-01 จ้างพิมพ์แผ่นพับ กระดาษอาร์ตมัน 120 แกรม ขนาด 11.7x16.5 นิ้ว จำนวน 2 หน้า พิมพ์ 4 สี จำนวน 1,500 ฉบับ กองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
482 2019-10-18 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเอกชนรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
483 2019-10-10 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเอกชนรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
484 2019-09-26 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ 25 แรงม้า (หลังดับเพลิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
485 2019-09-27 จ้างจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาความสะอาดสวน ๗๒ พรรษาและเกาะกลางถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
486 2019-09-27 จ้างจ้่างเหมาเอกชนดูแลรักษาความสะอาดสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ และศูนย์บริการนักท่องเที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
487 2019-09-26 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคาร สถานที่ และสิ่งแวดล้อมบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
488 2019-09-26 จ้างจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาดภายในเขตเทศบาลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
489 2019-09-26 จ้างโครการจ้างเหมาปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี ๒๕๖๒ (ระยะที่๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
490 2019-09-19 จ้างดำเนินการโครงการปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมบริเวณโรงเรียนเทศบาล ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
491 2019-09-19 จ้างดำเนินการโครงปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเทศบาล ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
492 2019-09-19 จ้างทำป้ายโลโก้ และตัวอักษรโรงเรียนเทศบาล ๑ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
493 2019-09-19 ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
494 2019-09-19 ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย จำนวน ๑,๐๑๖ ตัน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
495 2019-09-19 ซื้อวัสดุคอมพวิเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
496 2019-09-19 จ้างดำเนินการโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแสงชูโต ๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
497 2019-09-20 จ้างดำเนินการโครงการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบไร้สายแก่ประชาชน (กองวิชาการและแผน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
498 2019-09-20 จ้างเหมาเอกชนรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ดูแลศูนย์แพทย์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
499 2019-09-20 จ้างเหมาเอกชนรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
500 2019-09-20 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
501 2019-09-20 จ้างดำเนินการโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าสวยงามบริเวณเกาะกลางถนนภายในเขตเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
502 2019-09-23 จ้างซ่อมแซมพื้นถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ที่ วันที่ รายละเอียด
1 2021-04-08 ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที ชนิดกล่อง (200 มิลลิลิตร) รสจืด ช่วงปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2 จำนวน 47,412 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 2021-04-05 จ้างซ่อมแซมสระว่าน้ำเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 2021-03-26 จ้างบรรจุน้ำยาผงเคมีแห้งขนาด 100 ปอนด์ จำนวน 50 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 2021-03-26 ซื้อวัคซีนและเวชภัณฑ์ สำหรับโครงการบ้านพักสุนัขจรจัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 2021-03-04 จ้างทำป้ายไวนิลรณรงค์ให้ความรู้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 2021-02-10 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก) กองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 2020-11-30 ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 2020-11-26 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถจักรยานยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 2020-11-10 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 2020-11-09 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 2020-10-21 จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ขุดล่อน้ำและกำจัดวัชพืช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 2020-09-22 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 2020-08-13 จ้างทำไวนิลพร้อมติดตั้ง สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 2020-08-07 จ้างตกแต่งดอกไม้บนเวทีถวายเครื่องราชสักการะ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 2020-07-10 จ้างจัดทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 2020-07-08 จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นสารเคมีแบบสะพายหลัง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 2020-06-02 จ้างจ้างย้ายระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ของห้องสำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 2020-04-09 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 2020-04-08 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 2020-04-07 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 2020-03-30 ซื้อเวชภัณฑ์และอุปกรณ์สำหรับสุนัข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 2019-10-16 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเอกชนรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 2019-10-10 จ้างโครการจ้างเหมาปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี ๒๕๖๒ (ระยะที่๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ดูทั้งหมด
วารสารเทศบาล


ดูทั้งหมด
อยากให้เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น พัฒนาด้านไหนมากที่สุด?
สาธารณูปโภคพื้นฐาน
ด้านการท่องเที่ยว
การศึกษา
อาชีพ รายได้เสริม
กิจกรรมนันทนการ

เว็บไซต์ข้อมูลข่าวสาร

  • aaaa
  • ระบบ e-laas
  • ระบบe-plan
  • ระบบข้อมูลกลาง อปท.
  • กฏหมายท้องถิ่น
  • หนังสือราชการท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี
  • เว็บไซด์จังหวัดกาญจนบุรี
  • เว็บไซด์สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี
  • e-learning
  • หนังสือราชการกรมส่งเสริม
<<มิถุนายน 2564>>
พฤอา
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
    

อาทิตย์ ที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564
เวลา
       
ออนไลน์
 
 
วันนี้
 
  24052
วานนี้
 
  571


เริ่มนับ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561