X ปิด

หน้าหลัก เกี่ยวกับเทศบาล นโยบายการบริหาร

 

คำแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

ของ นางสาวปุณยวีร์  โพธิพิพิธ  นายกเทศมนตรีเมืองท่าเรือพระแท่น วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 

1. ด้านสังคม - เศรษฐกิจ

 1.1 สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าให้การบริการด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อมที่ดี ดูแลความสะอาดความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน การกีฬา และนันทนาการอย่างยั่งยืน
 1.2 สร้างระบบสาธารณูปโภค ให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึง ทั้งถนนไฟฟ้าแสงสว่างทั่วทุกพื้นที่ ปรับปรุงระบบประปาเพื่อการอุปโภคและบริโภคที่ดีกว่าเดิม
 1.3 สร้างสิ่งแวดล้อมโดยการปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนน ทางเท้า ให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี สะอาดสวยงามเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาลทั่วทุกเขต
 1.4 แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้บริการประชาชน รับเรื่องร้องเรียนด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านระบบมือถือ SMART TOUCH Application
 1.5 กระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวด้วยการพัฒนาย่านตลาดเก่าริมน้ำด้วยทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนเพื่อสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนชุมชนท้องถิ่นให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สนับสนุนให้ประชาชนและเรียนรู้วิธีการขายผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งเป็นทางเลือกใหม่ในการกระตุ้นเศรษฐกิจ เพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว
 1.6 ส่งเสริมอาชีพ 1 ชุมชน 1 โครงการ
 1.7 โครงการพัฒนาระบบบริการ ด้วยระบบแอพพลิเคชั่น ที่ทันสมัย
 

2. ด้านการศึกษา

 2.1 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี จัดให้มีระบบการเรียนการสอน 2 ภาษา มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยระบบการเรียนการสอนที่ทันสมัยเพื่อก้าวสู่โลกแห่งอนาคต เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ส่งเสริม และสนับสนุน ทำนุบำรุงศาสนาทุกศาสนา ร่วมสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีต่าง ๆ ให้คงอยู่คู่กับท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
 2.2 โครงการห้องเรียนสอนภาษากับครูต่างชาติในโรงเรียนสังกัดเทศบาล

3. ด้านศาสนาและวัฒนธรรมประเพณี

 3.1 บริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล ยึดหลักนิติธรรม คุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบโปร่งใส ตรวจสอบได้คุ้มค่าและมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน

4. ด้านการรักษาความปลอดภัย

 4.1 โครงการติดตั้งกล้อง CCTV ให้ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่
 4.2 โครงการถนนปลอดภัยไฟสว่างด้วยระบบไฟฟ้า LED ทุกเขตพื้นที่ของเทศบาล

5. ด้านการสาธารณสุข

 5.1 โครงการคัดแยกขยะในชุมชน
 5.2 โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน และกีฬาในกลุ่มผู้สูงอายุ
 5.3 โครงการลานกีฬาสร้างความสุขทุกพื้นที่
 5.4 โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะทุกสวนในเขตเทศบาล
 

6. ด้านการโยธาและสิ่งแวดล้อม

 6.1 โครงการพัฒนาระบบการส่งน้ำประปาเทศบาลใหม่ทั้งหมด
 6.2 สานต่อโครงการเขื่อนกั้นตลิ่งพร้อมปรับภูมิทัศน์ริมน้ำแม่กลองหลังวัดท่าเรือ
 6.3 โครงการสนามกีฬาริมแม่น้ำแม่กลอง