X ปิด

หน้าหลัก ติดต่อเทศบาล หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ


หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

โทร. 0-3456-1889 , 0-3456-1035 , 0-3456-1038 

โทรสาร 0-3456-1222

Email : trpcity@trpcity.go.th

 

นายกเทศมนตรี 

รองนายกเทศมนตรี (1)

รองนายกเทศมนตรี (2)

รองนายกเทศมนตรี (3)

เลขานุการนายกเทศมนตรี

ปลัดเทศบาล

รองปลัดเทศบาล

สำนักปลัดเทศบาล

กองคลัง

กองช่าง

กองวิชาการและแผนงาน

กองการศึกษา

กองสวัสดิการสังคม

กองการประปา

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

ประชาสัมพันธ์

ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร

งานทะเบียนราษฎร

งานบัตรประจำตัวประชาชน

งานชำระค่าน้ำประปา

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ศูนย์แพทย์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

โรงเรียนเทศบาล 1

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น 2

สถานธนานุบาล

ต่อ  201

ต่อ  202

ต่อ  203

ต่อ  204

ต่อ  205

ต่อ  206

ต่อ  207

ต่อ  208-211

ต่อ  104-108

ต่อ  301-304

ต่อ  305-308

ต่อ  309-311

ต่อ  110,112

ต่อ  212-213

ต่อ  208

ต่อ  101

ต่อ  100

ต่อ  102

ต่อ  103

ต่อ  109

ต่อ  111 , โทร. 0-3456 -1123

โทร. 0-3456-2743 ถึง 44

โทร. 0-3456-2743 ถึง 44

ต่อ 312 , โทร. 0-3456-2757

โทร. 0-3456-2702

โทร. 0-3456-2120

 

 เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

54/1 ถนนแสงชูโต ตำบลท่าเรือ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71130

โทรศัพท์ 0-3456-1889 , 0-3456-1035 , 0-3456-1038

โทรสาร 0-3456-1222