X ปิด

หน้าหลัก หน่วยงานภายใน กองช่าง

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ   ออกแบบ   การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรมการจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ  การก่อสร้าง การควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล   การรวบรวมประวัติติดตาม    ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกลการควบคุม การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ  งานเกี่ยวกับแผนงาน  ควบคุม  เก็บรักษา  การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง แผนงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
  ประกอบด้วยหน่วยงานราชการภายใน ดังนี้
 ๑. งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ                                   
  (๑)  งานสารบรรณ
  (๒)  งานดูแลรักษาจัดเตรียมประสานงานและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
  (๓)  งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล คณะผู้บริหารเทศบาล และพนักงานเทศบาล      
  (๔)  งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
  (๕)  งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
  (๖)  งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา และผู้ทำคุณประโยชน์
  (๗)  งานจัดทำคำสั่งและประกาศ
  (๘)  งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน
  (๙)  งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน ลูกจ้าง และการให้บำเหน็จความชอบกรณีพิเศษ
  (๑๐) งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ
  (๑๑) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 ๒. ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานวิศวกรรม และงานสถาปัตยกรรม 
       ๒.๑ งานวิศวกรรม มีหน้าที่เกี่ยวกับ
             (๑) ออกแบบคำนวณด้านวิศวกรรม
             (๒) งานวางโครงการและการก่อสร้างทางวิศวกรรม
             (๓) งานให้คำปรึกษาแนะนำและบริการเกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรม
             (๔) งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารทางด้านวิศวกรรม
             (๕) งานออกแบบรายการรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม
             (๖) งานสำรวจหาข้อมูลรายละเอียดเพื่อคำนวณ ออกแบบกำหนดรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม 
             (๗) งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัยทางด้านวิศวกรรม
             (๘) งานประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม
             (๙) งานควบคุมการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรม
             (๑๐) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
       ๒.๒  งานสถาปัตยกรรม มีหน้าที่เกี่ยวกับ
              (๑) งานออกแบบ เขียนแบบทางด้านสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์
              (๒) งานวางโครงการ จัดทำผัง และควบคุมการก่อสร้างทางสถาปัตยกรรมมัณฑนศิลป์
              (๓) งานให้คำปรึกษาแนะนำด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์
              (๔) งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างด้านสถาปัตยกรรมตามกฎหมาย
              (๕) งานควบคุมการก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม
              (๖) งานออกแบบรายการทางสถาปัตยกรรม
              (๗) งานสำรวจข้อมูลเพื่อออกแบบสถาปัตยกรรม
              (๘) งานวิเคราะห์ วิจัย ทางด้านสถาปัตยกรรม  มัณฑนศิลป์
              (๙) งานประมาณราคาค่าก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์
              (๑๐) งานให้บริการด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ และงานด้านศิลปกรรมต่าง ๆ
              (๑๑) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 ๓ ฝ่ายการโยธา มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานสาธารณูปโภค  งานสวนสาธารณะ  และงานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ
        ๓.๑ งานสาธารณูปโภค มีหน้าที่เกี่ยวกับ
               (๑) งานด้านการก่อสร้างอาคาร ถนน สะพาน ทางเท้า เขื่อน และสิ่งติดตั้งอื่น ฯลฯ
               (๒) งานวางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง
               (๓) งานซ่อมบำรุงรักษาอาคาร ถนน สะพาน เขื่อน ทางเท้า
               (๔) งานควบคุมดูแลอาคารสถานที่
               (๕) งานปรับปรุงแก้ไขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ
               (๖) งานให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อสร้าง
               (๗) งานควบคุมพัสดุ งานด้านโยธา
               (๘) งานประมาณราคา งานซ่อมบำรุงรักษา
               (๙) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
        ๓.๒ งานสวนสาธารณะ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
               (๑) งานจัดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เช่นสวนสาธารณะ สวนสัตว์ สวนหย่อม ฯลฯ
               (๒) งานควบคุมดูแล บำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
               (๓) งานดูแล บำรุงรักษาต้นไม้ พันธุ์ไม้ต่าง ๆ
               (๔) งานจัดทำ ดูแลรักษาเรือนเพาะชำและขยายพันธุ์ไม้ต่าง ๆ
               (๕) งานประดับ ตกแต่งสถานที่อาคารเกี่ยวกับการใช้พันธุ์ไม้ต่าง ๆ
               (๖) งานให้คำปรึกษาแนะนำเผยแพร่ทางด้านภูมิสถาปัตย์
               (๗) งานประมาณราคาด้านภูมิสถาปัตย์
               (๘) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
        ๓.๓ งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
               (๑) งานออกแบบ จัดสถานที่ ติดตั้งไฟฟ้าทั้งงานรัฐพิธี ประเพณีและงานอื่น ๆ
               (๒) งานประมาณการ
               (๓) งานจัดสถานที่เนื่องในงานรัฐพิธี  ประเพณี  และงานอื่น ๆ
               (๔) งานเก็บรักษาวัสดุ อุปกรณ์เกี่ยวกับการจัดสถานที่
               (๕) งานสำรวจออกแบบและคำนวณอุปกรณ์ไฟฟ้า 
               (๖) งานควบคุมการก่อสร้างในการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
               (๗) งานซ่อมบำรุงไฟฟ้าในเขตเทศบาล
               (๘) งานให้คำปรึกษาแนะนำตรวจสอบในด้านการไฟฟ้า
               (๙) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย