X ปิด

หน้าหลัก หน่วยงานภายใน กองการประปา

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ

      มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ งานผลิต งานจำหน่ายและบริการ  ฝ่ายการเงินและบัญชี และงานการเงินและบัญชี การให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานประปาและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
   ๑. งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการของกองหรือฝ่าย และงานดังต่อไปนี้
       (๑) งานสารบรรณ
       (๒) งานดูแลรักษา จัดเตรียม และให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
       (๓) งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล คณะผู้บริหารเทศบาลและพนักงานเทศบาล
       (๔) งานสาธารณกุศลของเทศบาลและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ
       (๕) งานตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
       (๖) งานรักษาความสะอาดและความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
       (๗) งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา และผู้ทำประโยชน์
       (๘) งานจัดทำคำสั่งและประกาศ
       (๙) งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน
       (๑๐) งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน ลูกจ้าง และการให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ
       (๑๑) งานการประชาสัมพันธ์
       (๑๒) งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ
       (๑๓) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
   ๒. งานผลิต มีหน้าที่เกี่ยวกับ
       (๑) งานวิเคราะห์น้ำ
       (๒) งานสูบน้ำแรงสูงและสูบน้ำแรงต่ำ
       (๓) งานกรองน้ำ จ่ายสารเคมี ล้างถังกรองน้ำ ถังตกตะกอน
       (๔) งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องยนต์ เครื่องไฟฟ้าเครื่องจักรกล อุปกรณ์ต่าง ๆ และอาคารสถานที่ที่ใช้ในกิจการประปา
       (๕) งานบำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำ
       (๖) งานรักษาความสะอาด ความปลอดภัยของน้ำประปา และสถานที่ทำการประปา
       (๗) งานเตรียมน้ำสำรองไว้เพื่อการดับเพลิง
       (๘) งานตรวจแก้ไขแรงดันน้ำและระบายตะกอนในท่อประปา
       (๙) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
   ๓. งานจำหน่ายและบริการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
       (๑) งานสำรวจทำผังแนวท่อและประมาณการผู้ใช้น้ำ
       (๒) งานติดต่อและติดตั้งมาตรวัดน้ำ
       (๓) งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมท่อระบายน้ำ
       (๔) งานตรวจรักษาท่อดับเพลิง
       (๕) งานตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายแก่ผู้ลักลอบใช้น้ำ
       (๖) งานจำหน่ายเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย
       (๗) งานให้บริการโดยทั่วไปแก่ผู้ใช้น้ำ
       (๘) งานบริการน้ำดื่ม น้ำใช้ในพิธีการและสาธารณกุศล
       (๙) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  ๔. งานมาตรวัดน้ำ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
       (๑) งานอ่านมาตรวัดน้ำและลงจำนวนหน่วยน้ำ
       (๒) งานรายงานมาตรวัดน้ำชำรุด
       (๓) งานตรวจและทดลองความเที่ยงตรงของมาตรวัดน้ำ
       (๔) งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมมาตรวัดน้ำ
       (๕) งานถอนมาตรวัดน้ำและงดจ่ายน้ำ
       (๖) งานทะเบียนมาตรวัดน้ำ
       (๗) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  ๕. ฝ่ายการเงินและบัญชี  มีหน้าที่ควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานการเงินและบัญชี งานจัดเก็บรายได้และงานพัสดุ 
       ๕.๑ งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่เกี่ยวกับ
             (๑) งานจัดทำงบประมาณรายจ่ายการประจำปีของกองการประปา
             (๒) งานควบคุมตรวจสอบการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามงบประมาณ
             (๓) งานตรวจฎีกาเบิกเงินและจ่ายเงินจากเงินรายได้ของกองการประปา
             (๔) งานรับ เบิก-จ่ายเงิน ตรวจเงิน และเก็บรักษาเงินของการประปา
             (๕) งานจัดทำบัญชีเงินสดประจำวัน และบัญชีแยกประเภท
             (๖) งานจัดทำงบประมาณรายรับ-รายจ่ายประจำเดือน และงบประมาณสิ้นปี
             (๗) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
       ๕.๒ งานจัดเก็บรายได้   มีหน้าที่เกี่ยวกับ
             (๑) งานกรอกรายการในใบเสร็จรับเงิน
             (๒) งานจัดทำบัญชีประจำตัวผู้เก็บเงิน
             (๓) งานเก็บเงินจากผู้ใช้น้ำ
             (๔) งานส่งบัญชีรายตัวลูกหนี้
             (๕) งานจัดทำงบบัญชีลูกหนี้ประจำเดือนและงบสิ้นปี
             (๖) งานเร่งรัดติดตามหนี้ค้างชำระ
             (๗) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
       ๕.๓ งานพัสดุ   มีหน้าที่เกี่ยวกับ
             (๑) งานจัดหา จัดซื้อ และจัดจ้างพัสดุการประปา
             (๒) งานเบิก – จ่ายพัสดุ และลงบัญชีรับจ่ายพัสดุประจำวัน
             (๓) งานควบคุมทะเบียนพัสดุและทรัพย์สินประปา
             (๔) งานเก็บรักษาพัสดุและทรัพย์สิน
             (๕) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย