X ปิด

หน้าหลัก บุคลากร กองช่าง

ว่าที่ ร.ต.นิติพงศ์ โพธิพิพิธ

หัวหน้าฝ่ายการโยธา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

-ว่าง-

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

นางจันทรา จันทร์แปลง

หัวหน้างานธุรการ

สุพจน์ เชิดฉาย

หัวหน้างานสาธารณูปโภค

นายทองหล่อ ชงกุล

ลูกจ้างประจำ