X ปิด

หน้าหลัก เกี่ยวกับเทศบาล วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การพัฒนา

 

วิสัยทัศน์ของเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

“เมืองน่าอยู่  มุ่งสู่โลกทันสมัย  ก้าวไกลการศึกษา  พัฒนาเศรษฐกิจ  ใส่ใจคุณภาพชีวิตประชาชน”

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ
2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสาธารณูปโภค
4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดี
5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

พันธกิจ
ส่งเสริมอาชีพชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น พร้อมพัฒนาสถานที่สำคัญให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

เป้าประสงค์
1)  ประชาชนในท้องถิ่นมีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น 
2)  สามารถยกระดับการให้บริการและแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้สู่ความเป็นเลิศ 
3)  นักท่องเที่ยวมาเที่ยวเมืองท่าเรือพระแท่นมากขึ้น
แนวทางการพัฒนา
1) ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
2) ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
3) สนับสนุนการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

พันธกิจ  -  พัฒนาสังคมโดยส่งเสริมคุณภาพทางการศึกษา บำรุงรักษาและฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ศาสนา และจารีตประเพณี ส่งเสริมการให้บริการด้านสาธารณสุข การสังคมสงเคราะห์ และดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง
เป้าประสงค์
1)  ยกระดับการศึกษาของเด็กสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ มีความเชี่ยวชาญด้านภาษาเพื่อพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
2)  ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์ ฟื้นฟูและเผยแพร่ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
3)  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินดำรงชีวิตอย่างปกติสุข
4)  เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง
5)  ชุมชนมีความเข้มแข็ง
6)  ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงเพิ่มขึ้น
แนวทางการพัฒนา
1) ส่งเสริมการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  พร้อมสนับสนุนการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ
2) ส่งเสริม รักษา ฟื้นฟู ประเพณี ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมอันดีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
3) ส่งเสริมการมีส่วนให้ประชาชนต้านภัยยาเสพติด
4) เสริมสร้างความปลอดภัยในสาธารณสมบัติ ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
5) ส่งเสริมสวัสดิการและให้การสังคมสงเคราะห์แก่ประชาชน
6) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารและพัฒนาชุมชนของตน
7) พัฒนาและส่งเสริมการสาธารณสุขและสุขอนามัยของประชาชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณูปโภค

พันธกิจ - พัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้เพียงพอ พร้อมดูแล บำรุงรักษาการใช้ประโยชน์จากที่ดิน
เป้าประสงค์
  –  โครงสร้างพื้นฐานในเขตเทศบาล มีการคมนาคมสะดวก ปลอดภัย สาธารณูปโภคครบครัน ประชาชนได้รับบริการระบบสาธารณูปโภคที่มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง
แนวทางการพัฒนา
1) ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ สะพานและท่าเทียบเรือ
2) ปรับปรุง พัฒนาและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
3) ปรับปรุง พัฒนาระบบกิจการประปาและคุณภาพน้ำ

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดี

พันธกิจ - พัฒนาการให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึง เป็นธรรมและโปร่งใส รวมทั้งส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
เป้าประสงค์
- เทศบาลมีการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ ประชาชนได้รับความพึงพอใจในการบริการ
แนวทางการพัฒนา 
1) พัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลข่าวสารและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย
2) พัฒนาบุคลากรของเทศบาลให้มีศักยภาพสูงสุด
3) ก่อสร้าง และปรับปรุงสถานที่ จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
4) พัฒนาระบบและลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการเพื่อสนับสนุนการบริการประชาชนให้เกิดความรวดเร็ว ถูกต้อง
5) วางมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
6) พัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสร้างแรงจูงใจในการเสียภาษี
7) การส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พันธกิจ  -  ส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์
- สิ่งแวดล้อมมีความสะอาด ปลอดภัย และภูมิทัศน์สวยงามมุ่งสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่
แนวทางการพัฒนา
1) พัฒนาระบบกำจัดขยะมูลฝอยและบำบัดน้ำเสีย
2) พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาล
3) สร้างจิตสำนึกและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม