X ปิด

หน้าหลัก บุคลากร กองสวัสดิการสังคม

นางสาวสุรีย์พร เสนาวงศ์

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

นางยุพา ธรรมจง

หัวหน้างานธุรการ

นายสมภพ พงษ์ศิริ

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน

นางวิลาวัลย์ ชาญฤทธิ์นรีกุล

หัวหน้างานพัฒนาชุมชน

นางกุลกรอัณณ์ สุขสวัสดิ์

นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ

-

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

นางสาวสุจิตรา ธรรมจง

คนงาน(เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน)