X ปิด

หน้าหลัก หน่วยงานภายใน สถานธนานุบาล

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

         คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2503 ให้กระทรวงมหาดไทย รับเรื่องการจัดตั้งสถานธนานุเคราะห์(โรงรับจำนำ) ในต่างจังหวัดไปดำเนินการเพื่อ เป็นการช่วยเหลือคนยากจน จะได้ไม่ต้องไปกู้ยืมเงินจากเอกชน โดยเสียดอกเบี้ย ในอัตราสูง และยังเป็นประโยชน์ในการควบคุมการรับซื้อของโจรอีกประการหนึ่งด้วย
        ต่อมาในการประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 20/2503 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2503 ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นว่า เดิมเทศบาลหลายแห่งก็คิดที่จะ ดำเนินการจัดตั้งโรงรับจำนำอยู่แล้ว เนื่องจากเทศบาลเป็นหน่วยงานบริหารราชการ ส่วนท้องถิ่นมีงบประมาณของตนเองสามารถที่จะจัดตั้งได้เอง โดยครั้งแรกได้ ดำเนินการจัดตั้งโรงรับจำนำขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่ นครสวรรค์ และอุดรธานี ซึ่งมี แนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นเพื่อจะได้ให้บริการแก่ประชาชน
        ในการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรงรับจำนำ ครั้งที่ 3/2534 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2534 มีมติให้เทศบาลตำบลท่าเรือพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัด กาญจนบุรี เป็นท้องที่ที่จะอนุญาต ให้ตั้งโรงรับจำนำ ซึ่งได้ดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2536 จนถึงปัจจุบัน
 หลักเกณฑ์อัตราดอกเบี้ยรับจำนำ
• เงินต้นไม่เกิน 4,000 บาท ร้อยละ 0.75 ต่อเดือน
• เงินต้นเกิน 4,000 บาท แต่ไม่เกิน 30,000 บาท ร้อยละ 1 ต่อเดือน
เงินต้นเกิน 30,000 บาท ร้อยละ 1.25 ต่อเดือน
สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น เปิดทำการทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น. โทร.034-562120