X ปิด

หน้าหลัก บุคลากร สภาเทศบาล

นายธีรยุทธ ลีวรางกุล

ประธานสภาเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

นายอดุลย์ อรุมชูตี

รองประธานสภาเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

นายจงเอก หล่อศิลาทอง

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายประสงค์ อินทสิทธิ์

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายดนัย ไชยลักษณ์ฤาชัย

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายกิตติชัย ดำรงศักดิ์วิทยา

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายอั๊ง เจริญสุข

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายอภินัทธ์ พรกนกกุล

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายเอกชัย โอภากุลวงษ์

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายวิศรุต โพธิ์สุวรรณ

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายนราธิป แจ่มโสภณ

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายสมศักดิ์ เมธีระวัฒน์

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายธีรยุทธ ลีวรางกุล

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายอดุลย์ อรุมชูตี

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นางสาวศิริพร พิกุลทอง

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3

นายสุรพล ธรรมจง

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3

นายเอกพล เมฆปั่น

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3

นายประสาท บุญมา

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3

นางเหมียวฟ้า ทรงบุญรอด

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3

นายสุรธัช สัมนักษร

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3