X ปิด

หน้าหลัก บุคลากร กองการศึกษา

นางสาวกัญญภรญ์ ตุ้มประชา

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

-ว่าง-

หัวหน้าฝ่ายการส่งเสริมการศึกษาฯ

นางสุธาวัลย์ แจ้งประจักษ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1