X ปิด

หน้าหลัก หน่วยงานภายใน กองสวัสดิการสังคม

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ

    มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชนการพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชน การส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของประชาชน สมาคม มูลนิธิ  การส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น และงานกิจการสาธารณะ การส่งเสริมและสนับสนุนสวัสดิการชุมชน การให้คำปรึกษา แนะนำ และการตรวจสอบติดตามการแก้ไขปัญหาสังคมและชุมชน การส่งเสริมอาชีพ และพัฒนารายได้ของประชาชน และปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องอื่น มีหน่วยงานบริหารงานภายในหน่วยงาน ดังนี้
   ๑.  งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการของกองหรือฝ่าย และงานดังต่อไปนี้
        (๑) งานสารบรรณ
        (๒) งานดูแลรักษา จัดเตรียม ประสานงานและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ติดต่อ และอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ                                    
        (๓) งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล คณะผู้บริหารเทศบาล และพนักงานเทศบาล
        (๔) งานสาธารณกุศลของเทศบาลและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ
        (๕) งานตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
        (๖) งานรักษาความสะอาด ความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
        (๗) งานจัดทำคำสั่งและประกาศ
        (๘) งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน
        (๙) งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและการให้บำเหน็จความชอบเป็น  กรณีพิเศษแก่พนักงาน และลูกจ้าง ภายในหน่วยงาน 
        (๑๐) งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ 
    ๒. ฝ่ายพัฒนาชุมชน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบควบคุม ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานพัฒนาชุมชน โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบภายในงาน ดังนี้
        ๒.๑  งานพัฒนาชุมชน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
              (๑) งานสำรวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนเพื่อรับผิดชอบในการปรับปรุงชุมชนของตนเอง 
              (๒) งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาชุมชน
              (๓) งานจัดระเบียบชุมชน
              (๔) งานประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อนำบริการขั้นพื้นฐานไปบริการแก่ชุมชน
              (๕) งานจัดทำโครงการช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ให้แก่ชุมชน
              (๖) งานดำเนินการพัฒนาชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา การอนามัย และสุขาภิบาล
              (๗) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
        ๒.๒ งานสังคมสงเคราะห์ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
              (๑) งานสงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลน ไร้ที่พึ่ง
              (๒) งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ
              (๓) งานสงเคราะห์คนชรา คนพิการ และทุพพลภาพ ผู้ป่วยโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง 
              (๔) งานสงเคราะห์ครอบครัวและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในครอบครัว
              (๕) งานส่งเสริมและสนับสนุนองค์การสังคมสงเคราะห์ภาคเอกชน
              (๖) งานสำรวจวิจัยสภาพปัญหาสังคม
              (๗) งานส่งเสริมสวัสดิภาพสตรี
              (๘) งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการสังคมสงเคราะห์
              (๙) งานให้คำปรึกษา แนะนำในด้านสังคมสงเคราะห์แก่ประชาชน
              (๑๐) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย  
       ๒.๓ งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
              (๑) งานช่วยเหลือและสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่ครอบครัวประสบปัญหาความเดือดร้อน 
              (๒) งานช่วยเหลือและสงเคราะห์เด็กกำพร้า อนาถา ไร้ที่พึ่ง ถูกทำร้ายจากครอบครัวและสังคม
              (๓) งานช่วยเหลือและสงเคราะห์เด็กกำพร้า และเยาวชนที่พิการทางร่างกายสมองและปัญญา
              (๔) งานให้ความช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ยากจนทางด้านอุปกรณ์การเรียนเครื่องแบบนักเรียน อาหารกลางวัน ทุนการศึกษา ฯลฯ
              (๕) งานส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน ได้แก่ การสอดส่อง ดูแล และช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ประพฤติตนไม่สมแก่วัย
              (๖) งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน
              (๗) งานให้คำปรึกษา แนะนำแก่เด็กและเยาวชนซึ่งมีปัญหาในด้านการดำรงชีวิต
              (๘) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย