X ปิด

หน้าหลัก บุคลากร สำนักปลัดเทศบาล

นายบุลศักดิ์ อ่อนชะอ่ำ

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นางรุ่งทิพย์ โพธิพิพิธ

หัวหน้างานธุรการ

นายวิศวะ นาคินทร์

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

นางสาววรรณา แสงสอาด

หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่

นายสรจักร สายสอาด

หัวหน้างานบัตรประจำตัวประชาชน

นางสุชาดา วิเชียรตนนท์

หัวหน้างานทะเบียนราษฏร์

นายสามารถ โชควนากุล

หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายยุทธนา เฮาเลิศ

เจ้าพนักงานทะเบียน

-ว่าง-

เจ้าพนักงานธุรการ

นายพีระ โพธิ์สุวรรณ

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย