X ปิด

หน้าหลัก บุคลากร กองวิชาการและแผนงาน

นายฐวัฒน์ ไชยศรี

ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

นางวัชรินทร์ อ่อนชะอ่ำ

หัวหน้างานธุรการ

นางสาวพัชริภร โอภากุลวงษ์

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

นางสาวณัฐชยา เล้าสวย

หัวหน้างานวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางอภิญญา นุชโสภา

หัวหน้างานนิติการ

-ว่าง-

หัวหน้างานบริการและเผยแพร่วิชาการ

-ว่าง-

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายชูชาติ เอี่ยมละออ

พนักงานขับรถยนต์

นายตรีรัตน์ จันทฤทธิ์

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

นางอมรรัตน์ กิจการอาสา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ