X ปิด

หน้าหลัก หน่วยงานภายใน กองคลัง

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ

     มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงินเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญฎีกา  งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ตอบแทน เงินบำเหน็จบำนาญ เงินอื่น ๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงินการจัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาลและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
  ประกอบด้วยหน่วยงานราชการภายใน ดังนี้
 ๑. งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
       (๑) งานสารบรรณ
       (๒) งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ติดต่อและอำนวยความสะดวกต่าง ๆ          
       (๓) งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล คณะผู้บริหารเทศบาล  และพนักงานเทศบาล
       (๔) งานสาธารณกุศลของเทศบาลและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ
       (๕) งานตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
       (๖) งานรักษาความสะอาดและรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
       (๗) งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา และผู้ทำคุณประโยชน์
       (๘) งานจัดทำคำสั่งและประกาศ
       (๙) งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน
       (๑๐) งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และการให้บำเหน็จความชอบเป็นพิเศษ
       (๑๑) งานการลาพักผ่อนประจำปี และการลาอื่น ๆ
       (๑๒) งานสวัสดิการของกองหรือฝ่าย
       (๑๓) งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับรายได้และแนะนำอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
       (๑๔) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 ๒. งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่เกี่ยวกับ
        (๑) งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท
        (๒) งานควบคุมและจัดทำทะเบียนงบประมาณรายจ่าย
        (๓) งานจัดทำเช็คและจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน
        (๔) งานการจ่ายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคู่จ่าย
        (๕) งานจัดทำบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท
        (๖) งานจัดทำรายงานประจำวัน ประจำเดือน ประจำปี และรายงานอื่น ๆ
        (๗) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
 ๓. งานพัสดุและทรัพย์สิน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
        (๑) งานการซื้อและการจ้าง
        (๒) งานการซ่อมและบำรุงรักษา
        (๓) งานจัดทำทะเบียนพัสดุ
        (๔) งานการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ
        (๕) งานการจำหน่ายพัสดุ
        (๖) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 ๔. ฝ่ายพัฒนารายได้ มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ของงานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์
        ๔.๑ งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
             (๑) งานจัดทำประกาศให้มายื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษี
             (๒) งานตรวจสอบและจัดทำบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณจัดเก็บจากทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี (ผ.ท. ๕)
             (๓) งานรับและตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สิน หรือแนบคำร้องของผู้เสียภาษีค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น ๆ 
             (๔) งานพิจารณาการประเมินและกำหนดค่าภาษี ค่าธรรมเนียมในเบื้องต้นเพื่อนำเสนอพนักงานเจ้าหน้าที่
             (๕) งานแจ้งผลการประเมินค่าภาษีแก่ผู้เสียภาษี
             (๖) งานจัดเก็บและรับชำระเงินรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่น
             (๗) งานลงรายการเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้ายในทะเบียนเงินผลประโยชน์ และทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี (ผ.ท. ๕)ของผู้เสียภาษีแต่ละรายเป็นประจำทุกวัน