X ปิด

หน้าหลัก บุคลากร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางกาญจนา บริสุทธิ์

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางปวริศา นัยนันท์

หัวหน้างานธุรการ

นางสาวนิตยา ขันเพ็ชร์

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

นางพัชรินทร์ ปริยาปัญจางค์

นักวิชาการสุขาภิบาล

นางสาวสุดาพร คำเทศ

พยาบาลวิชาชีพ

นางปิยนุช มณีโชติ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี