X ปิด

หน้าหลัก หน่วยงานภายใน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ

    มีหน้าที่เกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชน ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย กองป้องกันโรคติดต่อ งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อมและงานอื่น ๆ เกี่ยวกับการให้บริการด้านสาธารณสุข งานสัตวแพทย์ ในกรณีที่ยังไม่ได้จัดตั้งกองการแพทย์ จะมีงานด้านการรักษาพยาบาลในเบื้องต้นเกี่ยวกับศูนย์บริการสาธารณสุขและทันตสาธารณสุข
  ประกอบด้วยหน่วยงานราชการภายใน ดังนี้
  ๑. งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการของกองหรือฝ่ายและงานดังต่อไปนี้
       (๑) งานสารบรรณ
       (๒) งานดูแลรักษา จัดเตรียม และให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ติดต่อ และอำนวยควานสะดวกในด้านต่าง ๆ
       (๓) งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล คณะผู้บริหารเทศบาล และพนักงานเทศบาล
       (๔) งานตรวจสอบและแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
       (๕) งานสาธารณกุศลของเทศบาลของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ
       (๖) งานรักษาความสะอาด ความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
       (๗) งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา หรือผู้ทำคุณประโยชน์
       (๘) งานจัดคำสั่งและประกาศ
       (๙) งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน
       (๑๐) งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน ลูกจ้าง และการให้บำเหน็จความชอบกรณีพิเศษ
       (๑๑) งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ
       (๑๒) งานสวัสดิการต่าง ๆ
       (๑๓) งานด้านประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
       (๑๔) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  ๒. งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่เกี่ยวกับ
        (๑) งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท
        (๒) งานควบคุมและจัดทำทะเบียนงบประมาณรายจ่าย
        (๓) งานจัดทำเช็คและจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน
        (๔) งานการจ่ายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคู่จ่าย
        (๕) งานจัดทำบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท
        (๖) งานจัดทำรายงานประจำวัน ประจำเดือน ประจำปี และรายงานอื่น ๆ
        (๗) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
  ๓. งานสัตวแพทย์ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
        (๑) งานควบคุมและรับผิดชอบโรคสัตว์
        (๒) งานควบคุมและรับผิดชอบโรคที่เกิดจากสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ป่าที่นำมาเลี้ยงหรือสัตว์ที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ
        (๓) งานการระวังและรับผิดชอบโรคในกลุ่มบุคคลซึ่งประกอบอาชีพซึ่งเสี่ยงต่อการติดโรคสัตว์  
        (๔) งานควบคุมการฆ่าสัตว์และโรงฆ่าสัตว์
        (๕) งานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
        (๖) งานป้องกันโรคติดเชื้อหรืออันตรายหรือเหตุรำคาญจากสัตว์
        (๗) งานรายงานข้อมูลสถิติและการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับงานด้านสัตวแพทย์
        (๘) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 ๔. ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม และงานศูนย์บริการสาธารณสุข
        ๔.๑ งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่เกี่ยวกับ
               (๑) งานควบคุมด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม
               (๒) งานสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ
               (๓) งานควบคุมการประกอบการค้าที่น่ารังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
               (๔) งานป้องกันควบคุมแก้ไขเหตุรำคาญและมลภาวะ
               (๕) งานสุขาภิบาลโรงงาน
               (๖) งานชีวอนามัย
               (๗) งานฌาปนกิจ
               (๘) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
        ๔.๒ งานศูนย์บริการสาธารณสุข มีหน้าที่เกี่ยวกับ
               (๑) งานให้บริการรักษาพยาบาลในและนอกสถานที่
               (๒) งานวางแผนและจัดการให้การรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยให้สอดคล้องกับคำสั่งการรักษาของแพทย์
               (๓) งานวางแผนควบคุมการปฏิบัติงานและประเมินผลตามแผน
               (๔) งานสนับสนุนแพทย์เกี่ยวกับตรวจ วินิจฉัย และให้บริการรักษาพยาบาล
               (๕) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย