X ปิด

หน้าหลัก บุคลากร หัวหน้าส่วนราชการ

นายบุลศักดิ์ อ่อนชะอ่ำ

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นางสุนิศา ยัสโร

ผู้อำนวยการกองคลัง

ว่าที่ ร.ต.นิติพงศ์ โพธิพิพิธ

หัวหน้าฝ่ายการโยธา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

นางกาญจนา บริสุทธิ์

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายฐวัฒน์ ไชยศรี

ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

นางสาวกัญญภรญ์ ตุ้มประชา

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางสาวสุรีย์พร เสนาวงศ์

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

นายสมเดช สุวรรณฉวี

ปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการประปา

นายสุรพิชญ์ คำเคน

ผู้จัดการสถานธนานุบาล

-ว่าง-

นักวิชาการตรวจสอบภายใน