X ปิด

หน้าหลัก หน่วยงานภายใน อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

 

เทศบาลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ.เทศบาล โดยกำหนดให้นายกเทศมนตรีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน องค์กรเทศบาลประกอบด้วย สภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีสภาเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น มีสมาชิก 18 คน อยู่ในต่ำแหน่งได้คราวละ 4 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง มีหน้าที่ในการตรวจสอบข้อกฏหมาย และการทำงานของผู้บริหาร
นายกเทศมนตรีเมืองท่าเรือพระแท่น คือ ผู้บริหารสูงสุดของเทศบาล มาจากการเลือกตั้งโดยตรงมีระยะเวลาการดำรงต่ำแหน่ง 4 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง ทำหน้าที่ในการบริหารงานในเทศบาลตามอำนาจหน้าที่ที่กฏหมายกำหนด
นายกเทศมนตรีอาจแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี, เลขานุการนายกเทศมนตรี ตามจำนวนที่กฏหมายกำหนด (เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่นมีรองนายกเทศมนตรีได้ 3 คน เลขานุการ และที่ปรึกษานายกเทศมนตรีรวมกันไม่เกิน 3 คน)             
 

เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่นมีอำนาจหน้าที่ตามกฏหมายสำคัญ 2 ฉบับ คือ


(1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  ดังนี้
  1. รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
  2. ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ  สาธารณูปโภคและการก่อสร้าง
  3. รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล
  4. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ การสุขาภิบาล
  5. ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
  6. ให้ราษฏรได้รับการศึกษาอบรม การกีฬา
  7. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
  8. บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
  9. ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา
10. ให้มีโรงฆ่าสัตว์
11. ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์และรักษาคนเจ็บไข้
12. ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ
13. ให้มีและบำรุงส้วมสาธารณะ
14. ให้มีและบำรุงการไฟฟ้า หรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
15. ให้มีการดำเนินกิจการโรงรับจำนำหรือสถานสินเชื่อท้องถิ่น

อาจจัดทำกิจการใด ๆ ในเขตเทศบาล ดังนี้
  1. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
  2. ให้มีสุสานและฌาปนสถาน
  3. บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร
  4..ให้มีและบำรุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก
  5. ให้มีและบำรุงโรงพยาบาล
  6. ให้มีการสาธารณูปการ
  7. จัดทำกิจการซึ่งจำเป็นเพื่อการสาธารณสุข
  8. จัดตั้งและบำรุงโรงเรียนอาชีวศึกษา
  9. ให้มีและบำรุงสถานที่สำหรับกีฬาและพลศึกษา
10. ให้มีและบำรุงสวนสาธารณะ สวนสัตว์และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
11. ปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม และรักษาความสะอาดเรียบร้อยของท้องถิ่น
12. เทศพาณิชย์

(2) พระราชบัญญัติกำหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดังนี้
ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้
                    (1) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
                    (2) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ
                    (3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
                    (4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ
                    (5) การสาธารณูปการ
                    (6) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ
                    (7) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
                    (8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว
                    (9) การจัดการศึกษา
                    (10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
                    (11) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
                    (12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
                    (13) การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
                    (14) การส่งเสริมกีฬา
                    (15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
                    (16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
                    (17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
                    (18) การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
                    (19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
                    (20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
                    (21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
                    (22) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
                    (23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ
                    (24) การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
                    (25) การผังเมือง
                    (26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
                    (27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ
                    (28) การควบคุมอาคาร
                    (29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
                    (30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
                    (31) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด