X ปิด

หน้าหลัก บุคลากร กองการประปา

นายสมเดช สุวรรณฉวี

ปลัดเทศบาล รักษาราชการแท่นผู้อำนวยการกองการประปา

นางสาวสุภาภรณ์ สืบศรี

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวนาตยา เหลืองแจ่ม

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

นางแสงสภา เมฆปั่น

เจ้าพนักงานพัสดุ

นายปริญญา เหรียญเครือ

เจ้าพนักงานประปา