X ปิด

หน้าหลัก หน่วยงานภายใน กองการศึกษา

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ

   มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาและพัฒนาการศึกษาทั้งการศึกษา   ระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษา ปฐมวัย อนุบาลศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา โดยให้มีงานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานบริหารวิชาการ งานโรงเรียน  งานนิเทศก์  งานกิจการนักเรียน  งานการศึกษาปฐมวัย  งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุดพิพิธภัณฑ์ และเครือข่ายทางการศึกษา งานกิจการศาสนา ส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กและเยาวชนและการศึกษานอกโรงเรียน และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
   ประกอบด้วยหน่วยงานราชการภายใน ดังนี้
 ๑. งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
      (๑) งานสารบรรณ
      (๒) งานดูแล รักษา จัดเตรียม ประสานงานและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
      (๓) งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุม
      (๔) งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
      (๕) งานสาธารณกุศลท้องถิ่นและของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ
      (๖) งานรักษาความสะอาดและความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
      (๗) งานจัดทำคำสั่งและประกาศ
      (๘) งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา และผู้ทำคุณประโยชน์
      (๙) งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน
      (๑๐) งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ
      (๑๑) งานสวัสดิการต่าง ๆ
      (๑๒) งานด้านประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
      (๑๓) งานรวบรวมข้อมูลและจัดทำแผนของกองการศึกษา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนการติดตามและการรายงาน
      (๑๔) งานเกี่ยวกับการเงินการบัญชี เช่น การวางฎีกา เตรียมการจ่ายเงินและสิ่งแทนตั๋วเงิน  การตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคู่จ่ายเงินทุกประเภท ทั้งในและนอกงบประมาณ
      (๑๕) งานการบริหารและควบคุมงบประมาณของกองของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
      (๑๖) งานขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง เบิกจ่าย ซ่อมแซมและบำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์
      (๑๗) งานจัดทำบัญชีทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์
      (๑๘) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  ๒. งานการเจ้าหน้าที่  มีหน้าที่เกี่ยวกับงานการเจ้าหน้าที่ของกองหรือฝ่ายดังนี้
       (๑) ควบคุมและรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบุคคลของพนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้างที่สังกัด   และไม่สังกัดสถานศึกษา
       (๒) งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้าง และการให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ
       (๓) เรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โอนย้าย เลื่อนระดับ สอบคัดเลือก และการคัดเลือกของบุคลากรในหน่วยงาน
       (๔) ดำเนินการทางวินัย
       (๕) ดูแลเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
       (๖) การวางแผนบุคลากรทางการศึกษา
       (๗) การกำหนดตำแหน่งพนักงานครูเทศบาลและพนักงานจ้าง
       (๘)  การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
       (๙) การพัฒนาบุคลากร  เช่น การลาศึกษาต่อ การฝึกอบรมสัมมนา การศึกษา  ดูงาน และทัศนศึกษา  
       (๑๐) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
  ๓.  ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ประกอบด้วย
      ๓.๑ งานโรงเรียน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
            (๑) งานควบคุมดูแลโรงเรียนเทศบาล (จำนวนโรงเรียน,จำนวนอาคาร, ครู,นักเรียน)
            (๒) งานควบคุมดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (จำนวนโรงเรียน .จำนวนอาคาร, ครู, นักเรียน)
            (๓) งานตรวจสอบหลักฐานเอกสารต่าง ๆ ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
            (๔) งานพิจารณาจัดตั้ง ยุบเลิกโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
            (๕) งานจัดตั้งและส่งเสริมสมาคมครู นักเรียน และมูลนิธิต่าง ๆ ตลอดจนการจัดตั้งกรรมการการศึกษาของโรงเรียน และการส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
            (๖) งานส่งเสริมสุขภาพอนามัยในโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
            (๗) งานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับชุมชน
            (๘) งานสำรวจเด็กที่มีอายุตามเกณฑ์การศึกษา เพื่อให้เข้าเรียน ในระบบการศึกษาของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
            (๙) งานประสานงานกับสถานศึกษา ผู้ปกครอง และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
            (๑๐) งานจัดทำรายงานการศึกษาและสถิติข้อมูลต่าง ๆ
            (๑๑) งานเกี่ยวกับทะเบียนประกาศนียบัตรและใบสุทธิ
            (๑๒) งานตรวจสอบสถานที่ทำกำหนดไว้ในกฎหมาย
            (๑๓) งานวางแผนกำหนดแนวทางปฏิบัติ วินิจฉัย สั่งงาน ประสานงานและตรวจสอบควบคุมดำเนินงาน ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
            (๑๔) งานประเมินผลและรายงานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษาทั้งด้านการบริหารและส่งเสริมทางด้านการบริหารทั่วไปและด้านวิชาการ
            (๑๕) งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
            (๑๖) งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
       ๓.๒  งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
            (๑) งานศูนย์เยาวชน
            (๒) งานบริการเกี่ยวกับสระว่ายน้ำ
            (๓) งานบริการเกี่ยวกับศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
            (๔) งานบริการเกี่ยวกับศูนย์ออกกำลังกาย
            (๕) งานพัฒนาเยาวชนให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนของชาติ
            (๖) งานจัดกิจกรรมเด็กและเยาวชน
            (๗) งานจัดการแข่งขันกีฬา การพัฒนาด้านกีฬาแก่เด็ก เยาวชน และประชาชน      
            (๘) งานประเพณี ศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น
            (๙) งานสำรวจ รวบรวมข้อมูล และสถิติต่าง ๆ เกี่ยวกับการศึกษานอกระบบโรงเรียน
            (๑๐) งานรณรงค์เพื่อการรู้หนังสือ เผยแพร่ข่าวสาร เอกสารต่าง ๆ แก่ประชาชน
            (๑๑) งานชุมชนต่าง ๆ เช่น การออกค่ายเยาวชน เป็นต้น
            (๑๒) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย