X ปิด

หน้าหลัก บุคลากร กองคลัง

นางสุนิศา ยัสโร

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวสมจิตร เล้าสกุล

หัวหน้างานธุรการ

-ว่าง-

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

นางสรวีย์ เที่ยงธรรม

หัวหน้างานการเงินและบัญชี

นายชูวิทย์ สุขภิญโญ

หัวหน้างานพัสดุและทรัพย์สิน

นายธีรวัจน์ จิระศักดิ์

หัวหน้างานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์

นางสาวรัตน์จนา ศิริคุปต์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางปิยมน วสุพลกุล

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวภาลินี แสงรี

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวปิยะนาถ พันธ์ุสายทอง

เจ้าหน้่าที่ทะเบียนทรัพย์สิน

นางสาวนิสารัชต์ โอภากุลวงษ์

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ