X ปิด

หน้าหลัก หน่วยงานภายใน กองวิชาการและแผนงาน

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ

    มีหน้าที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน  ซึ่งมีลักษณะเพื่อประกอบการกำหนดนโยบายจัดทำแผนหรือโครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็นนโยบายแผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหารหรือความมั่นคงของประเทศ ทั้งนี้อาจเป็นนโยบายแผนงานของเทศบาลหรือเมืองพัทยาและโครงการระดับชาติ  ระดับกระทรวง  ระดับกรม  หรือระดับจังหวัดแล้วแต่กรณี  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
     ประกอบด้วยหน่วยงานราชการภายใน ดังนี้
   ๑.  งานธุรการ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
             (๑)  งานสารบรรณ
             (๒)  งานดูแลรักษา จัดเตรียม และให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
             (๓)  งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล คณะผู้บริหารเทศบาล และพนักงานเทศบาล
             (๔)  งานสาธารณกุศลของเทศบาลและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ
             (๕)  งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
             (๖)  งานรักษาความสะอาดและความปลอดภัยของสถานที่ราชการ 
             (๗)  งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลาและผู้ทำคุณประโยชน์
             (๘)  งานจัดทำคำสั่งและประกาศ
             (๙)  งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน
             (๑๐) งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และการให้บำเหน็จความชอบเป็นพิเศษ 
             (๑๑) งานการลาพักผ่อนประจำปี และการลาอื่น ๆ
             (๑๒) งานสวัสดิการของกองหรือฝ่าย
             (๑๓) งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับรายได้และแนะนำอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
             (๑๔) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
    ๒. งานบริการและเผยแพร่วิชาการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
             (๑) งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย วางแผนด้านประชาสัมพันธ์ โดยรวบรวมข้อคิดเห็นของประชาชน หรือปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่เพื่อเสนอแนะ ฝ่ายบริหารพิจารณาวางหลักเกณฑ์ปรับปรุงและแก้ไขระเบียบวิธีการปฏิบัติงาน ให้เหมาะสมและสัมพันธ์กับนโยบายของประเทศ   
             (๒) รวบรวมข้อมูลสถิติต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์
             (๓) งานสารนิเทศ
             (๔) งานที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
   ๓. งานบริการข้อมูลข่าวสารทางท้องถิ่น  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
             (๑) งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล
             (๒) งานเผยแพร่สนับสนุนผลงาน นโยบายของเทศบาล จังหวัด และรัฐบาล
             (๓) งานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น
             (๔) งานที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
   ๔.  งานนิติการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
             (๑) งานทางกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย ร่างและพิจารณาตรวจร่างเทศบัญญัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
             (๒) งานจัดทำนิติกรรม รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย
             (๓) งานสอบสวน ตรวจพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาลและการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์
             (๔) งานสอบสวนและเปรียบเทียบการกระทำที่ละเมิดเทศบัญญัติ
             (๕) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
   ๕. ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
       ๕.๑  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
             (๑) งานรวบรวมวิเคราะห์และให้บริการข้อมูลสถิติที่จำเป็นต้องนำมาใช้ในการวางแผนและการประเมินผลตามแผนทุกระดับ
             (๒) งานจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนของเทศบาลและหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
             (๓) งานวิเคราะห์และพยากรณ์การเจริญเติบโตของประชากรในเขตเมืองและความพอเพียงของบริการสาธารณูปโภคหลัก
             (๔) งานวิเคราะห์และคาดคะเนรายได้ – รายจ่าย ของเทศบาลในอนาคต
             (๕) งานจัดทำและเรียบเรียงแผนพัฒนา การกำหนดเค้าโครงของแผนพัฒนาระยะปานกลางและแผนประจำปี
             (๖) งานวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการเพื่อสนองหน่วยงานหรือ องค์กรที่เกี่ยวข้อง
             (๗) งานประสานงานกับหน่วยงานในเทศบาลและหน่วยงานอื่นที่เสนอบริการสาธารณูปโภคในเขตเทศบาล และหน่วยงานใกล้เคียงเกี่ยวกับ การวางแผนพัฒนาการปฏิบัติตามแผนและการประเมินผลงานตามแผน
             (๘) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย