X ปิด

ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม

โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมตามแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19

อังคาร ที่ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564   จำนวนอ่าน 18 ครั้ง
<div dir="auto">วันที่ 8 กันยายน 2564</div>
<div dir="auto">กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น นำโดยนางสาวปุณยวีร์ โพธิพิพิธ นายกเทศมนตรีเมืองท่าเรือพระแท่น นายสมเดช สุวรรณฉวี ปลัดเทศบาล ผอ.กาญจนา บริสุทธิ์ และคณะลงพื้นที่ทำความเข้าใจ แนะนำให้ความรู้ พร้อมทั้งร่วมประเมินด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและถวายป้ายแสดงแนวทางการจัดกิจกรรม สำหรับศาสนสถาน ให้กับ วัดท่าเรือ วัดใหม่เจริญผล วัดตะคร้ำเอน ภายใต้โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมตามแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19</div>

โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมตามแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19

วันที่ 8 กันยายน 2564
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น นำโดยนางสาวปุณยวีร์ โพธิพิพิธ นายกเทศมนตรีเมืองท่าเรือพระแท่น นายสมเดช สุวรรณฉวี ปลัดเทศบาล ผอ.กาญจนา บริสุทธิ์ และคณะลงพื้นที่ทำความเข้าใจ แนะนำให้ความรู้ พร้อมทั้งร่วมประเมินด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและถวายป้ายแสดงแนวทางการจัดกิจกรรม สำหรับศาสนสถาน ให้กับ วัดท่าเรือ วัดใหม่เจริญผล วัดตะคร้ำเอน ภายใต้โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมตามแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19


ภาพกิจกรรม อื่นๆ