X ปิด

ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 1 หลักสูตร

ศุกร์ ที่ 28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564   จำนวนอ่าน 132 ครั้ง
<p>ตามกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561 กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารในสถานที่จำหน่ายอาหาร ต้องเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร ภายใน 2 ปี ซึ่งครบกำหนดในวันที่ 16 ธ.ค.63 และต้องอบรมทบทวนเพื่อต่อใบอนุญาตใหม่ทุกๆ 3 ปี นั้น<strong><u> ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับ ไม่เกิน 50,00 บาท</u></strong> โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้</p>
<ol>
<li><u>ผู้ประกอบกิจการร้านอาหาร</u> หมายถึง เจ้าของร้าน ผู้จัดการร้าน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้กำกับ ดูแล ร้านอาหาร ต้องเข้ารับการอบรมทั้งหมด 6 ชั่วโมง</li>
<li><u>ผู้สัมผัสอาหาร</u> หมายถึง เจ้าของแผงลอย คนเตรียม ปรุง เสิร์ฟ จำหน่าย และล้างภาชนะอุปกรณ์ต้องเข้ารับการอบรมทั้งหมด 3 ชั่วโมง&nbsp;</li>
</ol>
<p>ซึ่งผู้ประกอบกิจการร้านอาหารและผู้สัมผัสอาหาร&nbsp; สามารถขอเข้ารับการอบรมฯ จาก เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น โดยเทศบาลกำหนดจัดโครงการฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 1 หลักสูตร จำนวน 2 รุ่น ดังนี้</p>
<ol>
<li>หลักสูตรการอบรมผู้สัมผัสอาหาร (3 ชั่วโมง) รุ่นที่ 1 จำนวน 50 ท่าน ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 &ndash; 12.30 น.</li>
<li>หลักสูตรการอบรมผู้สัมผัสอาหาร (3 ชั่วโมง) รุ่นที่ 2 จำนวน 50 ท่าน ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 &ndash; 17.00 น.</li>
</ol>
<p>โดยกำหนดให้ส่งใบสมัครภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ณ ศูนย์แพทย์ฯ 80 พรรษา เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น หรือทางไลน์ผู้ประกอบการอาหาร</p>
<p>หลักฐานการสมัครเข้าร่วมอบรม</p>
<ol>
<li>ใบสมัคร</li>
<li>รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป</li>
<li>สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ</li>
</ol>

โครงการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 1 หลักสูตร

ตามกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561 กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารในสถานที่จำหน่ายอาหาร ต้องเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร ภายใน 2 ปี ซึ่งครบกำหนดในวันที่ 16 ธ.ค.63 และต้องอบรมทบทวนเพื่อต่อใบอนุญาตใหม่ทุกๆ 3 ปี นั้น ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับ ไม่เกิน 50,00 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  1. ผู้ประกอบกิจการร้านอาหาร หมายถึง เจ้าของร้าน ผู้จัดการร้าน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้กำกับ ดูแล ร้านอาหาร ต้องเข้ารับการอบรมทั้งหมด 6 ชั่วโมง
  2. ผู้สัมผัสอาหาร หมายถึง เจ้าของแผงลอย คนเตรียม ปรุง เสิร์ฟ จำหน่าย และล้างภาชนะอุปกรณ์ต้องเข้ารับการอบรมทั้งหมด 3 ชั่วโมง 

ซึ่งผู้ประกอบกิจการร้านอาหารและผู้สัมผัสอาหาร  สามารถขอเข้ารับการอบรมฯ จาก เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น โดยเทศบาลกำหนดจัดโครงการฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 1 หลักสูตร จำนวน 2 รุ่น ดังนี้

  1. หลักสูตรการอบรมผู้สัมผัสอาหาร (3 ชั่วโมง) รุ่นที่ 1 จำนวน 50 ท่าน ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 – 12.30 น.
  2. หลักสูตรการอบรมผู้สัมผัสอาหาร (3 ชั่วโมง) รุ่นที่ 2 จำนวน 50 ท่าน ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 – 17.00 น.

โดยกำหนดให้ส่งใบสมัครภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ณ ศูนย์แพทย์ฯ 80 พรรษา เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น หรือทางไลน์ผู้ประกอบการอาหาร

หลักฐานการสมัครเข้าร่วมอบรม

  1. ใบสมัคร
  2. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
  3. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ

ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่นๆ