X ปิด

ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์

การบริหารจัดการขยะมูลฝอยกำหนดเก็บขยะ ตามนโยบาย "จังหวัดสะอาด"

ศุกร์ ที่ 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563   จำนวนอ่าน 359 ครั้ง
<div dir="auto">ด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดตั้งถังขยะแบบคัดแยกเพื่อเป็นจุดรวบรวมขยะอันตรายและขยะรีไซเคิล ในชุมชนต่างๆ ในสถานที่ท่องเที่ยวสวนสาธารณะจำนวน 7 จุด ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ติดป้ายแจ้งกำหนดเก็บขยะดังกล่าวทุกวันอังคารสัปดาห์ที่ 1 และสัปดาห์ที่ 3 ของทุกเดือน ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยที่กำหนดแผนแม่บทการบริหารการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด"โดยมีรายละเอียดดังนี้</div>
<div dir="auto">จุดที่ 1 ที่ศาลาชุมชนใจกุศล จุดรวบรวมขยะอันตรายและขยะรีไซเคิลของชุมชนใจกุศล , ชุมชนริมน้ำ , ชุมชนศาลเจ้าแม่ทับทิมและชุมชนท่าเรือสามัคคี</div>
<div dir="auto">จุดที่ 2 ที่ศาลาหนองรี จุดรวบรวมขยะอันตรายและขยะรีไซเคิลของชุมชนหนองรี</div>
<div dir="auto">จุดที่ 3 ที่บริเวณตรงข้ามบ้านคุณวินิจ อาจารีย์วุฒิ ประธานชุมชนวุ้นเส้นพัฒนา จุดรวบรวมขยะอันตรายและขยะรีไซเคิลของชุมชนวุ้นเส้นพัฒนาและชุมชนทวีใจภักดิ์</div>
<div dir="auto">จุดที่ 4 ที่สวนสิริกิตต์ จุดรวบรวมขยะอันตรายและขยะรีไซเคิลของชุมชนส่งเสริมร่วมพัฒนา</div>
<div dir="auto">จุดที่ 5 ที่สวนหลวง ร.9 จุดรวบรวมขยะอันตรายและขยะรีไซเคิลของชุมชนสวนหลวง,ชุมชนร่วมจิตพัฒนา,ชุมชนรถไฟ,ชุมชนรวยน้ำใจและชุมชนใหม่เจริญผล</div>
<div dir="auto">จุดที่ 6 ที่วัดตะคร้ำเอน จุดรวบรวมขยะอันตรายและขยะรีไซเคิลของชุมชนตะคร้ำเอน, ชุมชนใหม่ร่วมใจภักด์,ชุมชนก้าวหน้าพัฒนา,ชุมชนก้าวหน้าพัฒนา,ชุมชนศาลเจ้าพ่อเขาแดง,ประทานและชุมชนบ้านคู้ร่วมใจพัฒนา</div>
<div dir="auto">จุดที่ 7 ที่วัดท่าเรือ จุดรวบรวมขยะอันตรายและขยะรีไซเคิลของวัดท่าเรือ</div>

การบริหารจัดการขยะมูลฝอยกำหนดเก็บขยะ ตามนโยบาย "จังหวัดสะอาด"

ด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดตั้งถังขยะแบบคัดแยกเพื่อเป็นจุดรวบรวมขยะอันตรายและขยะรีไซเคิล ในชุมชนต่างๆ ในสถานที่ท่องเที่ยวสวนสาธารณะจำนวน 7 จุด ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ติดป้ายแจ้งกำหนดเก็บขยะดังกล่าวทุกวันอังคารสัปดาห์ที่ 1 และสัปดาห์ที่ 3 ของทุกเดือน ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยที่กำหนดแผนแม่บทการบริหารการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด"โดยมีรายละเอียดดังนี้
จุดที่ 1 ที่ศาลาชุมชนใจกุศล จุดรวบรวมขยะอันตรายและขยะรีไซเคิลของชุมชนใจกุศล , ชุมชนริมน้ำ , ชุมชนศาลเจ้าแม่ทับทิมและชุมชนท่าเรือสามัคคี
จุดที่ 2 ที่ศาลาหนองรี จุดรวบรวมขยะอันตรายและขยะรีไซเคิลของชุมชนหนองรี
จุดที่ 3 ที่บริเวณตรงข้ามบ้านคุณวินิจ อาจารีย์วุฒิ ประธานชุมชนวุ้นเส้นพัฒนา จุดรวบรวมขยะอันตรายและขยะรีไซเคิลของชุมชนวุ้นเส้นพัฒนาและชุมชนทวีใจภักดิ์
จุดที่ 4 ที่สวนสิริกิตต์ จุดรวบรวมขยะอันตรายและขยะรีไซเคิลของชุมชนส่งเสริมร่วมพัฒนา
จุดที่ 5 ที่สวนหลวง ร.9 จุดรวบรวมขยะอันตรายและขยะรีไซเคิลของชุมชนสวนหลวง,ชุมชนร่วมจิตพัฒนา,ชุมชนรถไฟ,ชุมชนรวยน้ำใจและชุมชนใหม่เจริญผล
จุดที่ 6 ที่วัดตะคร้ำเอน จุดรวบรวมขยะอันตรายและขยะรีไซเคิลของชุมชนตะคร้ำเอน, ชุมชนใหม่ร่วมใจภักด์,ชุมชนก้าวหน้าพัฒนา,ชุมชนก้าวหน้าพัฒนา,ชุมชนศาลเจ้าพ่อเขาแดง,ประทานและชุมชนบ้านคู้ร่วมใจพัฒนา
จุดที่ 7 ที่วัดท่าเรือ จุดรวบรวมขยะอันตรายและขยะรีไซเคิลของวัดท่าเรือ

ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่นๆ