X ปิด

ข่าว ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สำหรับติดภายนอกอาคาร จำนวนไม่น้อยกว่า 16 จุด พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ศุกร์ ที่ 18 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563   จำนวนอ่าน 108 ครั้ง

ประกวดราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สำหรับติดภายนอกอาคาร จำนวนไม่น้อยกว่า 16 จุด พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง อื่นๆ